อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์

อังคาร ๒๖ เมษายน ๒๐๒๒ ๐๙:๕๔
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องโรส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินปี 2564 จ่ายเงินปันผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
อาร์เอส กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1.นายดนัยศิษฏ์ เปสลาพันธ์ กรรมการ
2.นายศุภกิจ อัศวชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3.นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการ
4.นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6.นางวรรณสุดา ธนสรานาต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7.นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กรรมการ
8.นายวิทวัส เวชชบุษกร กรรมการ

ที่มา: อาร์เอส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด