SCGP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น

30 Mar 2022

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,790 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 1,717 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565

SCGP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์   พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น