คุณหญิงกัลยา เปิดโครงการสัปดาห์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ให้ความรู้ช่วงปิดภาคเรียน มีผู้สนใจลงทะเบียนเรียนแล้ว 24,350 คน คาดตลอดโครงการมีผู้เข้าร่วม 1 แสนคน

ศุกร์ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๒๓
รมช.ศธ. "ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช" เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ที่จะจัดขึ้นช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียน ตามแนวคิด "ปิดภาคเรียน ไม่ปิดการเรียนรู้" ได้รับความสนใจจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วจำนวน 24,350 คน คาดตลอดโครงการจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 1 แสนคน
คุณหญิงกัลยา เปิดโครงการสัปดาห์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ให้ความรู้ช่วงปิดภาคเรียน มีผู้สนใจลงทะเบียนเรียนแล้ว 24,350 คน คาดตลอดโครงการมีผู้เข้าร่วม 1 แสนคน

(กระทรวงศึกษาธิการ)-ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ซึ่งเป็นโครงการสัมมนาวิชาการในการนำเสนอข้อมูล ความรู้ วิทยาการสมัยใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่ในกระแสโลกยุคปัจจุบัน ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป มีโอกาสรับฟังจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องต่อสัปดาห์ ตลอดช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึง 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียน ตามแนวคิด "ปิดภาคเรียน ไม่ปิดการเรียนรู้" โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 220 แห่ง และคณะทำงาน โครงการวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) เข้าร่วมงานผ่านระบบ ZOOM Meeting

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า โครงการสัปดาห์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) เป็นโครงการหนึ่งที่สำคัญ ในการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ตลอดจนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นการเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียนนอกหลักสูตรตำราเรียน เป็นโอกาสที่ดีของนักเรียน ครู ผู้บริหารและผู้ปกครองที่จะได้เรียนรู้ความรู้สมัยใหม่ ไปพร้อมกัน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเรียนต่อระดับสูง สู่การประกอบอาชีพสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในอนาคต

"โครงการนี้จะเป็นโอการดีที่นักเรียน ครู ผู้บริหารและผู้ปกครอง จะได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งหาโอกาสเช่นนี้ได้ยากมาก ที่จะทำให้เราทุกคนสามารถรับฟังความรู้สมัยใหม่จากผู้มีประสบการณ์ความรู้โดยตรงพร้อมกันในวงการศึกษา ขอให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในช่วงปิดภาคเรียน ไม่ปิดการเรียนรู้" ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขับเคลื่อนนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology: T) และนวัตกรรม (Innovation : I) หรือ STI สู่กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนและครู มีพื้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ STI ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ ผ่านหลายโครงการ อาทิ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ Coding for All STEAM Education และ STI for Smart Intensive Farming เป็นต้น

นอกจากนี้แล้ว กระทรวงศึกษาธิการยังมีการพัฒนาต่อยอดนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สำคัญผ่านการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และโครงการพิเศษอื่นๆ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโครงการสัปดาห์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในวันนี้ กิจกรรมการฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในช่วง "ปิดภาคเรียน ไม่ปิดการเรียนรู้" นี้ จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่จะทำให้นักเรียนทุกคน รวมทั้งครู ผู้บริหารและผู้ปกครอง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเตรียมความพร้อมตัวเองทั้งทางการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดโครงการสัปดาห์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งของนักเรียน ครู ผู้บริหารและผู้ปกครอง ในยุคการเรียนรู้วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ที่สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ตลอดจนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติมเต็มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะ สมรรถนะสมัยใหม่ ให้ทันต่อยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สำหรับการจัดโครงการสัปดาห์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในช่วง "ปิดภาคเรียน ไม่ปิดการเรียนรู้" ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล ที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่ที่สำคัญ โดยกจะมีการบรรยายให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ทุกวันศุกร์ช่วงปิดภาคเรียน ในเวลา 15.00 - 17.30 น. ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งปัจจุบันมีการลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วจำนวน 24,350 คน และคาดว่าตลอดโครงการจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 100,000 คน

ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ที่ทันสมัยแล้ว ยังได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับสะสมไว้เป็นผลงานยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และนับเป็นชั่วโมงการฟังบรรยายทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโครงการห้องเรียนพิเศษอื่นๆ ที่โรงเรียนกำหนด นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง หรือผู้สนใจทุกสังกัดสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฟรีตามความสนใจ โดยลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.eseb.obec.go.th/inspired/ พร้อมรับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา เปิดโครงการสัปดาห์วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ให้ความรู้ช่วงปิดภาคเรียน มีผู้สนใจลงทะเบียนเรียนแล้ว 24,350 คน คาดตลอดโครงการมีผู้เข้าร่วม 1 แสนคน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด