เสวนานำร่องรวมสมองพัฒนาสังคมไทย สร้าง 84 ชุมชนสุขภาพดี

07 Mar 2022

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรม จริยธรรม วุฒิสภา โดย ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นประธานโครงการเสวนา ในหัวข้อ ชุมชนสุขภาพดี ซึ่งมี นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทรรองประธานคนที่หนึ่งของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ให้เกียรติเปิดงาน  โดยมีผู้แทนภาครัฐ ภาคประชาชน และ 84 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังบรรยายแผนการขับเคลื่อนสร้างคนดีให้มีสุขภาพที่ดีด้วยโครงการหมู่บ้านสีฟ้า และในช่วงบ่ายประธานเครือข่ายชุมชนบางชัน พร้อมคณะผู้นำชุมชนและผู้แทนหมู่บ้านพักอาศัยในพื้นที่บางชัน-คลองสามวาร่วมกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดในการสร้างชุมชนสุขภาพดี ณฟอเรสพาร์คหทัยราษฎร์ 33/1-1

เสวนานำร่องรวมสมองพัฒนาสังคมไทย สร้าง 84 ชุมชนสุขภาพดี

ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานโครงการเสวนาฯ "กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่ต้องปลูกฝังความเป็นคนดีให้เป็นคุณสมบัติของคนไทยทุกคน และเพื่อพัฒนาสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความดี มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และคนดีนั้นควรมีสุขภาพที่ดี โดยเริ่มจากการดูแลตัวเอง คนใกล้ชิด คนในพื้นที่ ช่วยกันขับเคลื่อนสร้างชุมชนสุขภาพดี โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริม ให้ความรู้ เช่น การรู้จักชนิดและคุณประโยชน์ของสมุนไพรการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผ่านกิจกรรมเสวนาครั้งนี้ ถือเป็นต้นแบบของการทำงานสำหรับภาคประชาชนที่เป็นกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ร่วมมือร่วมใจรวมสมองระดมความคิดของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บางชัน-คลองสามวา เพื่อรวบรวมข้อมูลในการดำเนินงานขอการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนงาน

ในภาคบ่ายมีเสวนากลุ่มย่อย เพื่อร่วมกันหาแนวทางสร้างชุมชนสุขภาพดี ประมวลปัญหาหรืออุปสรรค โดยสรุปประเด็นและมานำเสนอ เช่น แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เสริมความเข้มแข็งให้คนในชุมชนออกกำลังกายทุกครัวเรือนมีการปลูกสมุนไพรประจำบ้าน รวมถึงวิธีปลูกสมุนไพรในพื้นที่จำกัด ต้องการวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรลงพื้นที่ให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชน การแก้ทัศนคติของผู้ที่ไม่ยินยอมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นต้น ทั้งนี้คณะทำงานจะได้มีการนำข้อมูลต่างๆ ไปดำเนินงานในลำดับต่อไป"

นายอนันต์ พันธ์สวัสดิ์ เวชกรรมแผนไทย เภสัชกรแผนไทย บรรยายการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ "สมุนไพรไทยเป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งมีหลากหลายชนิดมีสรรพคุณทั้งการส่งเสริมสุขภาพ และยารักษาโรคมีสมุนไพรหลายชนิดที่เราสามารถปลูกกันเองภายในครัวเรือนและนำมาปรุงแต่งอาหารรับประทานเป็นการดูแลสุขภาพในทุกวัน เช่น กระเพรา กระชาย ตะไคร้ ข่า สะระแหน่ ชะพลู   รวมถึงพืชสมุนไพรที่นำมาเป็นสารสกัดในรูปแบบยาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษา ทั้งฟ้าทะลายโจร คนที่สอ ตรีชวา หญ้าหนวดแมว ดีปลาช่อนกระดูกไก่ดำ ลิ้นงูเห่า เสลดพังพอน ทองพันชั่ง พลูคาว  เนียมอ้ม ปลาไหลเผือก ฯลฯ  สำหรับศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และ คลินิกการแพทย์แผนไทย เลิฟแอนด์แคร์ฟอเรสพาร์ค หทัยราษฎร์ 33/1-1 แห่งนี้ ได้มีแปลงเพาะปลูกพืชสมุนไพร ขยายพันธุ์ นำมาศึกษาวิเคราะห์วิจัยในการนำมาเป็นยาในการรักษารวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการรักษาในรูปแบบการแพทย์ทางเลือกผู้ที่มีปัญหากับโรคภัยสามารถเข้ามารับคำปรึกษาได้ในทุกวันเสาร์เวลา 9.00-18.00 น."

เสวนานำร่องรวมสมองพัฒนาสังคมไทย สร้าง 84 ชุมชนสุขภาพดี