ควอลลีเทค (QLT) ประกาศผลการดำเนินงานปี 2564 รายได้ลดลงจากปีก่อน เหตุจากโควิด-19 เคาะปันผล 0.20 บาท

14 Feb 2022

นายสรรพัชญ์ รัตคาม รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการ
ปี 2564 มีรายได้รวม 392.11 ล้านบาท ลดลง 7.64% และมีกำไรสุทธิ 6.61 ล้านบาท ลดลง 79.25% เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเข้าไปให้บริการในพื้นที่ของลูกค้าได้ โดยเฉพาะกลุ่มงานตรวจสอบในโรงกลั่นและปิโตรเคมี ส่วนตลาดของงานบริการทดสอบได้รับผลกระทบในส่วนงานโครงการก่อสร้าง (Fabrication) ที่มีการเลื่อนแผนงานออกไปจากกำหนดการเดิม ประกอบกับ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนรายไตรมาสติดต่อกันต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ควบคุมต้นทุนการให้บริการและลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ยังคงความสามารถในการแข่งขันได้ พร้อมกับดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

"ทิศทางของปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตดีขึ้นกว่าปี 2564 เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เริ่มเดินหน้าโครงการ ต่าง ๆ ตามแผนงานที่กำหนดไว้มากยิ่งขึ้น แต่อาจเติบโตได้ไม่มากนัก เหตุจากความไม่แน่นอนในเรื่องของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดสูงขึ้นอีกครั้ง อีกทั้งบริษัทย่อยก็ยังไม่สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากปัญหาโรคโควิด-19 และสถานการณ์การเมืองที่รุนแรงในประเทศเมียนมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้น กลยุทธ์การให้บริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย พร้อมกับการหาธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมอื่น เพื่อเพิ่มช่องทางของรายได้และกระจายความเสี่ยงจาก ธุรกิจเดิม นายสรรพัชญ์ กล่าว"

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประกอบกับการลงทุนในปี 2564 รวมถึงกำไรคงเหลือที่ยังไม่จัดสรร โดยมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายปันผลระหว่างกาล จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตรา 0.20 บาท โดย กำหนดวัน Record Date ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565