ผู้บริหาร มจพ. เข้ารับโล่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์วัคซีน KU สู้ COVID -19

12 Jan 2022

ศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. เข้ารับโล่รางวัลผู้สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์วัคซีน KU สู้ COVID - 19 เข้ารับมอบโล่รางวัล จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร. สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป นางสาวเบญจมาศ จงรักษ์ ผู้อำนวยการกองงานสำนักงานสภา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ มจพ. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจิตอาสา มจพ. เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID - 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนมาอย่างต่อเนื่อง จนภารกิจสำเร็จ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ผู้บริหาร มจพ. เข้ารับโล่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์วัคซีน KU สู้ COVID -19

ผู้บริหาร มจพ. เข้ารับโล่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์วัคซีน KU สู้ COVID -19