SIMAT เดินหน้า Spin Off "ฮินซิซึ" เข้าตลาด MAI ปี 65

พุธ ๑๕ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๔๒
คุณบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณธีรวุฒิ กานต์นิภากุล (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SIMAT) ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2564 และแผนการดำเนินธุรกิจในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน "Opportunity Day" ผ่านระบบ Video Conference ระบุว่า บริษัทฯ เตรียมนำหุ้น บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) บริษัทย่อยของ SIMAT ที่ถือหุ้นในสัดส่วน 60% เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยผู้ถือหุ้น SIMAT จะได้รับสิทธิในการจัดสรรหุ้นเพื่อรักษาสิทธิ (Pre-emptive offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น และเตรียมนำเสนอวาระเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และคาดว่า จะสามารถเข้าระดมทุนได้ภายในปี 2565 นอกจากนี้ ยังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจไอทีโซลูชั่น เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
SIMAT เดินหน้า Spin Off ฮินซิซึ เข้าตลาด MAI ปี 65

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด