QLT ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2564 ปรับตัวดีขึ้น แนวโน้มปริมาณงานเริ่มฟื้นตัว ควบคู่กับการจัดการด้านโควิด-19

15 Nov 2021

นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT ประกาศผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำไตรมาส 3 ปี 2564 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 107.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.78% กำไรสุทธิ 5.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,242.18% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เนื่องจากมีรายได้จากส่วนของงานบริการตรวจสอบและบริการอุตสาหกรรม รวมถึงงานทดสอบโดยไม่ทำลายและรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ กลับมามีกำไรอีกครั้ง หลังจากที่ประสบปัญหาการขาดทุนก่อนหน้านี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผลประกอบการงวดเก้าเดือน ปี 2564 (ม.ค. - ก.ย.) มีรายได้รวม 283.07 ล้านบาท ลดลง 6.77% และมีผลขาดทุนสุทธิรวม 0.64 ล้านบาท ลดลง 107.31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เนื่องจากมีผลขาดทุนต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2

จากสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วง
ก่อนหน้านี้ และบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปให้บริการกับลูกค้าได้ ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 1 และ 2 บริษัทฯ ขาดทุนต่อเนื่อง แต่หลังจากที่มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมถึงความร่วมมือในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้มากขึ้น ลูกค้าเริ่มกลับมาเปิดให้บริษัทฯ เข้าทำงานในโครงการต่าง ๆ ได้ตามปกติ ภายใต้ข้อกำหนดให้ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจคัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้าไปทำงานกับลูกค้า การแสดงข้อมูล Timeline กิจวัตรประจำวันของพนักงาน เป็นต้น รวมถึงการดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 ภายในบริษัทฯ โดยเฉพาะการบริหารจัดการเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าและเกิดความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งคาดว่าแนวโน้มปริมาณงานของบริษัทฯ ก็จะเพิ่มมากขึ้นจากการที่อุตสาหกรรมเริ่มฟื้นตัว