AGE ออกหุ้นกู้ 800 ล้านบาท เตรียมขาย 23-25 พ.ย.นี้ "ทริส" จัดอันดับหุ้นกู้ BB+ แนวโน้ม Stable

พุธ ๒๗ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๔๙
บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) เตรียมเปิดขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.50% มีอายุ 2 ปี ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายนนี้ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โดยเงินที่ได้รองรับการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หนุนการเติบโตในอนาคต และทริส ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable"

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) ผู้จัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร (ขนส่งทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

บริษัทฯ จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีมูลค่าที่ออกและเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.50% อายุ 2 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ AGE อยู่ที่ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สะท้อนถึงตำแหน่งทางการตลาดที่ยาวนานในธุรกิจค้าถ่านหินในประเทศไทยของบริษัท ตลอดจนความได้เปรียบในการแข่งขันจากการมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในธุรกิจค้าถ่านหินและความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านโลจิสติกส์ของบริษัท

ที่มา: มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด