TPOLY รับรางวัล Good Labour Practices ประจำปี 64

จันทร์ ๐๔ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๒๕
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) TPOLY ได้รับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ ทั้ง 10 เรื่อง จากโครงการอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 ซึ่งรางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างมีมาตรฐาน และมีสวัสดิการที่เหมาะสม โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด