น่าน-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน การให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ

ศุกร์ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๐๙:๑๑
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 2 การให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 3 ศึกษากระบวนการผลิต และศึกษาสภาพปัญหา ตลอดจนคัดเลือกหัวข้อในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตของ บริษัท น่านนครแบมบู จำกัด มีพนักงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 24 คน ณ บริษัท น่านนครแบมบู จำกัด อ.เวียงสา จังหวัดน่าน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
น่าน-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน การให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ
น่าน-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน การให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด