สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจาก บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทไทยนิจิ อินดัสทรี จำกัด สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

พุธ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๖:๑๘
16 มิ.ย. 64 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจาก บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทไทยนิจิ อินดัสทรี จำกัด สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดลำพูน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจาก บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทไทยนิจิ อินดัสทรี จำกัด สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้จังหวัดลำพูนดำเนินการโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพให้กับเยาวชน จำนวน 11 คน ในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ และ สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ระยะเวลาฝึก 280 ชั่วโมง (2 เดือน) ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 13 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว ได้พักอาศัยและอยู่ในความดูแลของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม และให้การดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ของจังหวัดลำพูน ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนจึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค จากหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำพูน  โดยในครั้งนี้ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอาหารกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 200 ถุง และบริษัทไทยนิจิ อินดัสทรี จำกัด สนับสนุนขนม จำนวน 6 กล่อง

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด