(Online Training) หลักสูตร Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ) วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

พุธ ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๔๐
การปฏิบัติงานย่อมต้องเพชิญกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องได้รับการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีก ประกอบกับระยะเวลาที่จำกัดในการวางแผนจัดการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาต้องมีขั้นตอนที่เป็นระบบอย่างชัดเจน ละเอียด และรวดเร็วในการปฏิบัติ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การระบุปัญหา การเก็บรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล จนถึงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง สำหรับเทคนิคการตัดสินใจเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน ที่ถูกจำกัดด้วยกรอบของเวลา ซี่งท่านจะได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Online Training) หลักสูตร Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ) วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และพื้นฐานการคิดเชิงวิเคราะห์
 • เรียนรู้การพิจารณาผลกระทบของปัญหาในภาพกว้าง
 • เรียนรู้ความหมายและกระบวนการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
 • เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันด้วยการฝึกปฏิบัติ

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการจากทุกหน่วยงาน
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร:

คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง

ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้ออบรม

 • กระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา
 • การประเมินผลกระทบของปัญหา
 • ฝึกปฏิบัติด้วยกรณีศึกษา
 • การระบุที่มาของปัญหาด้วยเครื่องมือคุณภาพ
 • การเก็บรวมรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การระบุสาเหตุของปัญหา
 • การระบุสาเหตุที่แท้จริง
 • แนวคิดการจัดการปัญหาซ้ำซาก
 • แนวคิดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานบุคคลากร
 • แนวคิดการแก้ปัญหาการเริ่มกระบวนการผลิต (Start-up)
 • ทักษะการตั้งคำถาม
 • กระบวนการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจ
 • การระบุหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ
 • การพิจารณาทางเลือก
 • การประเมินความเสี่ยงของทางเลือก
 • การตัดสินใจในสถานการณ์คับขัน
 • การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • สรุปบทเรียน

โปรโมชั่น Online Training ราคาต่อ 2 ท่าน (สมาชิก 4,173 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติม www.ftpi.or.th/…t/47409

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 451-456

อีเมล์ : [email protected]

ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด