กลุ่มบริษัทดัชมิลล์มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ "Dutch Mill Save World"

ศุกร์ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๕:๐๓
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์มีนโยบายดำเนินธุรกิจ ด้วยปณิธานมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ "Dutch Mill Save World" ยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวทาง 5Rs คือ Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rethink
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ Dutch Mill Save World

ผลจากการดำเนินการโครงการต่างๆ ในปี 2563 ภายใต้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 โครงการ ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งองค์กร ลดลง 1.6% (เทียบจากปี 2562) โดยลดลง 1,530 Ton CO2 เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 152,986 ต้น

ผลจากการดำเนินการโครงการต่างๆ

  • ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 4.3% จากการสร้างพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ 25,618 kWh
  • ปริมาณการใช้น้ำลดลง 8.2% จากการรีไซเคิลน้ำจากกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 171,235 m3
  • ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 1.6% เนื่องจากปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงประเภทแก๊ส NGV มาเป็นน้ำมัน Diesel ซึ่งมีราคาที่ใกล้เคียงกัน และการใช้ Diesel จะช่วยรักษาสมรรถภาพเครื่องยนต์ได้ดีกว่า ซึ่งค่า Emission Factor ของน้ำมัน Diesel มีค่าสูงกว่าค่าของแก๊ส NGV แต่ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงโดยรวมลดลง
  • ลดปริมาณการเกิดขยะจากกระบวนการผลิตภายในโรงงาน (เทียบต่อตันผลิต) ปริมาณพลาสติก ลดลง 21%, กล่องนม UHT ลดลง 32%, และอะลูมิเนียม ลดลง 74% และในปี 2564 นี้ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ เดินหน้าพัฒนาแผนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Dutch Mill

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด