สมาคมสถาบันการเงินของรัฐมีมติเอกฉันท์ เลือก นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. เป็นประธานสมาคมวาระ 2

ศุกร์ ๑๙ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๔๓
นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม เลขาธิการ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ(The Government Financial Institutions Association : GFA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นวาระ ที่ 2 เป็นระยะเวลาอีก 2 ปี (พ.ศ. 2564-2566) รวมถึงมีมติเลือก นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการสมาคมฯ เพื่อร่วมกันสานต่อภารกิจของสถาบันการเงินของรัฐในการส่งเสริม ช่วยเหลือ และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ ทางการเงิน และเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัว อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับในปี 2563 ซึ่งเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวม 10.89 ล้านราย วงเงินสินเชื่อรวม 3.65 ล้านล้านบาท ผ่านมาตรการต่างๆ ทั้งการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย ลดเงินงวดผ่อนชำระ ขยายระยะเวลากู้ ให้สินเชื่อเพิ่มเติม และค้ำประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด