พณิชยการเชตุพน จับมือวิทยาลัยสารพัดช่างใน กทม. บูรณาการสอนวิชาชีพระยะสั้น

จันทร์ ๐๘ มีนาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๐๒
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ได้จัดโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาหาความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาความยากจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสังคมได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดการเรียนการสอนร่วมกับ 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ในรูปแบบเสริมสร้าง พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรผ่านชมรมวิชาชีพ ที่สร้างให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในอาชีพและสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กล่าวว่า วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ได้จัดโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลายวิชา ได้แก่ วิชาช่างตัดผมชาย วิชาแต่งหน้าเสริมสวย วิชาศิลปะการวาดภาพการ์ตูนล้อเลียน วิชาเบเกอรี่ วิชาขนมไทย วิชาการทำไอศกรีม วิชาศิลปะการพูด/การบริหารบุคลิกภาพ วิชาการร้อยลูกปัด วิชาการปลูกพืชผักปลอดภัย วิชาการทำหน้ากากผ้า และวิชาศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร โดยได้ความอนุเคราะห์ครูจาก 4 วิทยาลัยที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษาแต่ละวิชา อาทิ นางสาวสุนิสา จึงมีผลบุญ สอนวิชาช่างตัดผมชาย นางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่ สอนวิชาแต่งหน้าเสริมสวย นายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ สอนวิชาศิลปะการพูด/การบริหารบุคลิกภาพ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ให้มีการจัดการเรียนการสอนปลายเดือนกุมภาพันธ์ และจะเรียนถึง 20 มีนาคม 2564 ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด