สนพ.สบ ฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวและบริการ เสริมกลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานรองรับการบริการอย่างมีคุณภาพ

อังคาร ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๕:๔๘
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี มีเป้าหมายในการพัฒนากำลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ให้แรงงานมีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้านการท่องเที่ยวและบริการ เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยวและบริการ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยวและบริการ
สนพ.สบ ฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวและบริการ เสริมกลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานรองรับการบริการอย่างมีคุณภาพ

ในระหว่างวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา กลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  30 ชม.ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 21 คน ณ บริษัท เอสโบ้โฮมเวิล์ด จำกัด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงาน รองรับการบริการอย่างมีคุณภาพ

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามและสมัครเข้ารับกาฝึกอบรมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทร 0 36679720 Facebook : สนพ.สระบุรี

 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

สนพ.สบ ฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยวและบริการ เสริมกลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานรองรับการบริการอย่างมีคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด