สจล. เตรียมเปิดรับ TCAS 64 รอบโควตา จากหลากหลายคณะฯ

จันทร์ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๑:๑๑
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะต่างๆที่เปิดรับสมัคร อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครได้ที่ https://www.reg.kmitl.ac.th ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. โทรศัพท์ 0 2329 8203 เฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/Admission.KMITL
สจล. เตรียมเปิดรับ TCAS 64 รอบโควตา จากหลากหลายคณะฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด