ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร

ศุกร์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๑
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการนำองค์กร มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ ต่อกิจการไปรษณีย์ไทย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีความรู้และประสบการณ์การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ และดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีรวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันแรกของการเปิดรับสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยังประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร ที่มีอายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์นับถึงวัน ปิดรับสมัคร และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการกำหนดทิศทาง นโยบาย แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนองค์กร พร้อมทั้งผลักดันยุทธศาสตร์องค์กรต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชั้น 1 โซน AB เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 โทร 0-2831-3378 และ 0-2831-3578 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th พร้อมยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด