บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประเดิมศักราชใหม่ ส่งกองทุนหุ้นสร้างอนาคต...ด้วยอนาคต ที่เน้นลงทุนใน 4 ธีม นวัตกรรมแห่งอนาคตเปลี่ยนโลกที่มีแนวโน้มเติบโตสูง

อังคาร ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๐๓
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH Fund) กล่าวว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโลกได้มีพัฒนาและมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกมิติ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประเดิมศักราชใหม่ ส่งกองทุนหุ้นสร้างอนาคต.ด้วยอนาคต ที่เน้นลงทุนใน 4 ธีม นวัตกรรมแห่งอนาคตเปลี่ยนโลกที่มีแนวโน้มเติบโตสูง

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กล่าวว่า LH Fund มีการจัดตั้งกองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น หรือ LHINNO ที่เน้นลงทุนในนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ที่ทำให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้น ประกอบด้วย 4 ธีม ได้แก่ Next generation internet ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่, Fintech innovation ที่เพิ่มความสะดวกในการโอนจ่ายซื้อสินค้าในรูปแบบทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์, Industrial innovation เป็นนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโลกที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ที่เห็นได้ชัด คือ การใช้หุ่นยนต์ โดรน และพลังงานสะอาด และธีมสุดท้าย คือ DNA Technology เป็นนวัตกรรมถอดรหัสพันธุกรรม อีกก้าวของการวิวัฒนาการทางการแพทย์เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง ลดอัตราการเสียชีวิต โดย ธีมที่กล่าวมาจะลงทุนผ่านกองทุนอีทีเอฟ 3 กองทุน ได้แก่ ARK Innovation ETF, ARK Genomic ETF และ Invesco WilderHill Clean Energy ETF

LHINNO เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (Fund of Funds) มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ LHINNO กำหนดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 19 - 27 ม.ค. 64 โดยมี 3 class ให้นักลงทุนเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสม ได้แก่ Class A (ชนิดสะสมมูลค่า) Class D (ชนิดจ่ายเงินปันผล) และ Class E (ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

นายมนรัฐกล่าวต่อว่า…สำหรับ Class E พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ทำรายการผ่านระบบ LH Fund Online โดยมีมูลค่าการสั่งซื้อ หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ารวมกันสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee) อีกด้วย ผู้ที่สนใจลงทุน สามารถทำรายการผ่านทาง LH Fund Online หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.lhfund.co.th หรือ โทร 02-286-3484 กด 7 หรือธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา หรือตัวแทนการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง นายมนรัฐ กล่าว

ที่มา: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด