สนพ.แพร่ ร่วม ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2564

พุธ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๘
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ทุกหน่วยงาน บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดแพร่ ปกครองจังหวัดแพร่ ปศุสัตว์จัหวัดแพร่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ภายใต้ "ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ.แพร่" ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ.แพร่ และประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ในการดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด - 19 (โคโรนา 2019) และร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ คำแนะนำ เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด การบำบัดรักษาและการป้องกันยาเสพติดแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ในพื้นที่ อ.ลอง จังหวัดแพร่ จำนวน 4 แห่ง ลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 89 คน
สนพ.แพร่ ร่วม ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2564
สนพ.แพร่ ร่วม ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด