อาชีวะนำหลักศาสนา เรียนควบคู่วิชาชีพ

พุธ ๐๖ มกราคม ๒๐๒๑ ๑๓:๔๐
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแนวนโยบายให้สถานศึกษา นำหลักทางพระพุทธศาสนา และคำสอนของศาสนาต่าง ๆ เสริมสร้างหลักวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สามารถใช้หลักพุทธธรรม และคำสอนแต่ละศาสนา นำชีวิตได้อย่างถูกต้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและประเทศชาติ โดยวิทยาลัยเทคนิคพิมายได้จัดโครงการ "สอนธรรมศึกษาเพื่อสอบธรรมสนามหลวง" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ศีลธรรม ข้อควรปฏิบัติสำหรับชาวพุทธ และได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ซึ่งได้อบรมในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และมีกำหนดการสอบเมื่อปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงทำให้การสอบต้องเลื่อนออกไปก่อน
อาชีวะนำหลักศาสนา เรียนควบคู่วิชาชีพ

นายนนท์ธพันธุ์ พิมพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิมาย กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคพิมายร่วมมือกับวัดป่าคุณสัมปันนาราม ได้เปิดโครงการ "สอนธรรมศึกษาเพื่อสอบธรรมสนามหลวง" ขึ้นทุกปี เพื่อให้นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๔๓๐ คน เข้ารับการอบรม ก่อนจะร่วมเข้าสอบธรรมศึกษาระดับชั้นตรี - ชั้นเอกต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมควบคู่กับหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียน ปวช. ๓ สำหรับกิจกรรมในการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ ๔ หัวข้อ ได้แก่ พุทธประวัติ ธรรมมะ เบญจศีล และเบญจธรรม โดยมีพระครูคุณสารสัมปัน เจ้าสำนักวัดป่าคุณสัมปันนาราม เป็นผู้สอน พร้อมด้วยการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม การตอบคำถาม และการนั่งสมาธิ นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคพิมายจะเป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม ใช้พุทธธรรมนำชีวิต และมีทักษะตามอัตลักษณ์วิชาชีพและทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อาชีวะนำหลักศาสนา เรียนควบคู่วิชาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด