business ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๔ ๑๔:๒๑

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีภาวะผู้นำ

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๔ ๑๓:๔๘