เตรียมจ่ายเงินปันผลเพื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้