ข่าวประชาสัมพันธ์อปพร | newswit

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) มอบเครื่องดื่มในเครือเฮอริเทจ
มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) มอบเครื่องดื่มในเครือเฮอริเทจ
ส่งความห่วงใยช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่ จังหวัดนราธิวาส – 03 Jan
กลุ่มพนักงาน TCC Technology Group
กลุ่มพนักงาน TCC Technology Group
จัดโครงการ “น้อยนิด มหาศาล” ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 ส่งมอบพนักงานเก็บขยะและอปพร.ฯ – Apr 2020
ปภ. จัดงาน อปพร. 22 มีนาคม 2561
ปภ. จัดงาน อปพร. 22 มีนาคม 2561
“อปพร. เครือข่ายป้องกันภัย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืน” – นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย Mar 2018
กอช. ร่วม มท. ฝาก “นายอำเภอ” ทั่วประเทศส่งเสริม
กอช. ร่วม มท. ฝาก “นายอำเภอ” ทั่วประเทศส่งเสริม
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน รับสิทธิรัฐสมทบเงินออมเพื่อบำนาญ ขานรับโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” – โดยในงาน Feb 2018
ปภ.สานพลัง อปพร. ทำความดีด้วยหัวใจ สืบสานพระราชปณิธาน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม สร้างประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืน – นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถือเป็นแนวทางสำคัญในการเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปภ. จัดสัมมนาผู้นำ อปพร. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย – นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า หลายครั้งที่เกิดสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ถือเป็นกำลังสำคัญที่สนับสนุนภาครัฐในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ประกอบกับรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดย
ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี
ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี
ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน – Aug 2017
ภาพข่าว: ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต
ภาพข่าว: ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต
1 ปทุมธานี ร่วมพิธีปิดโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) – Aug 2017
ปภ. ขยายเครือข่าย อปพร. ในกลุ่มผู้นำทางสังคม สร้างกระแสสังคมในการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบเครือข่ายป้องกันภัยอาสาสมัครจิตอาสาภาคประชาชน – นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า หลายครั้งที่เกิดสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ถือเป็นกำลังสำคัญที่สนับสนุนภาครัฐในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ประกอบกับรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ปภ. ขยายเครือข่าย อปพร. ในกลุ่มผู้นำทางสังคม สร้างกระแสสังคมในการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบเครือข่ายป้องกันภัยอาสาสมัครจิตอาสาภาคประชาชน – นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า หลายครั้งที่เกิดสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ถือเป็นกำลังสำคัญที่สนับสนุนภาครัฐในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ประกอบกับรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี
ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี
ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเทศบาล Jul 2017
ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี
ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี
ร่วมการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) – Jun 2017
ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี
ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี
ร่วมศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย – เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้นำท้องถิ่น Jun 2017
ปภ.รับมอบเงินจากมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนางาน อปพร. – นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น งานด้านอาสาสมัครจึงมีบทบาทสำคัญต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของประเทศ โดยเฉพาะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งเป็นอาสาสมัครจิตอาสาภาคประชาชน
ปภ. สานพลัง อปพร. ขับเคลื่อนชาติ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน – ได้เห็นถึงความเสียสละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีจิตอาสาสนับสนุนภาครัฐช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยมาตลอดระยะเวลากว่า 38 ปี ซึ่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนถือเป็นต้นแบบอาสาสมัครภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2522
ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี
ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี
ตรวจสอบและพิจารณาผลงาน ศูนย์ อปพร. ทต.ลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี – Jan 2017
ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี
ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี
ตรวจสอบและพิจารณาผลงาน ศูนย์ อปพร. อบต.บางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี – Jan 2017
ประชุมประชาคม อปพร. และศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย – งานกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นงานสำคัญอย่างยิ่งของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. เป็นเครือข่ายหลักที่สำคัญของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นครั้งใด อปพร. ถือเป็นกำลังสำคัญในการเข้าช่วยเหลือประชาชน และเป็นกำลังประจำถิ่นที่ร่วมมือกับทางราชการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ
ปภ.จัดสัมมนาผู้นำ อปพร. ประจำปี 2559เสริมสร้างเครือข่าย - ขับเคลื่อนงาน อปพร. จัดการสาธารณภัย – นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ถือเป็นอาสาสมัครภาคประชาชน
ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี นำ อปพร.
ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี นำ อปพร.
ร่วมอันเชิญเครื่องราชสักการะ งาน “ 5 ธันวามหาราช” – Dec 2015
ปภ.จัดสัมมนาผู้นำ อปพร.ประจำปี 2558 ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ – เสริมสร้างความเข้มแข็ง อปพร. – นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น งานด้านอาสาสมัครจึงเข้ามามีบทบาทต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ปภ. จัดงาน วัน อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2558 เชิดชูอาสา สมัครจิตอาสาภาคประชาชน ขับเคลื่อน อปพร. สร้างเมืองไทยปลอดภัยจากภัยพิบัติ – นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่มีจิตอาสาสนับสนุนภาครัฐช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินกว่า 250,000 บาท ให้ทายาทของ อปพร. – นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กล่าวว่า การประสบเหตุดังกล่าวจนทำให้เสียชีวิต เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทางราชการได้พิจารณาอนุมัติเงินสงเคราะห์ฯ ตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 โดยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตจะจ่ายจำนวน 30
บัญชีกลางเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้ทายาท อปพร. – นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุไฟไหม้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีเจ้าหน้าที่ระงับภัยและเจ้าหน้าที่วิทยุของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สำนักงานเขตหลักสี่ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า ทางราชการได้มี พ.ร.บ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ
ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์มอบเงินช่วยเหลือแก่มารดาคุณเดชา ด้วงชนะ อปพร.ที่เสียชีวิตจากกรณีเพลิงไหม้ –
ปภ.ร่วมกับชมรมแม่บ้าน ปภ. สร้างผู้นำชุมชน-พลังสตรี เป็น อปพร.จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย – นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ภัยพิบัติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จึงถือเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันมี อปพร.ที่พร้อมปฏิบัติงานทั่วประเทศกว่า 1.2 ล้านคน เพื่อเป็นการขยายผลสร้างเครือข่าย อปพร.