สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

SAK เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

๐๘ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๑๓:๕๕

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการ และศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง

อ.นราภรณ์ รับประกาศนียบัตรโครงการ Dip TFR ครั้งที่ 7 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

๓๐ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๓:๓๓

กรุงเทพฯ-30 ก.ย.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นหนึ่งในสี่คนที่ได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย Diploma in Thai Financial

ภาพข่าว: SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม มอบของที่ระลึกและเรียนเชิญเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯ

๒๓ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๑:๐๙

กรุงเทพฯ-23 ก.พ.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชีพร้อมคณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสนำหนังสือเชิญเข้ารับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 และมอบของที่ระลึกแด่คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยคุณบำรุง

ภาพข่าว: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมธ. ร่วมยินดีกับอาจารย์ดีเด่น

๒๐ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๔:๑๗

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดมคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ที่ 3 จากซ้าย)จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่อ.สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ (ที่ 4 จากซ้าย)ได้รับพระราชทานปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 ศ.ดร.อัญญาขันธวิทย์ (ที่ 6

ภาพข่าว: ว่าที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ ปี 2554 - 2557

๑๒ พ.ค. ๒๐๑๑ ๑๓:๕๙

กรุงเทพฯ-12 พ.ค.-ปตท. เมื่อเร็วๆนี้ นายพิชัย ชุณหวชิร คณะกรรมการบริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะอุปนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ เปิดตัวทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายสันติ วิลาสศักดานนท์ นายประสัณห์ เชื้อพานิช นางปริศนา ประหารข้าศึก นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ รศ.ดร.วิรัช