ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร | newswit

เกษตรเขต 2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก
เกษตรเขต 2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก
ครั้งที่ 8/2567 – โดยประเด็นการประชุมอาทิ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 16:21
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
2 จังหวัดราชบุรี ประชุมเกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 2/2567 20 May
เกษตรเขต 2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก
เกษตรเขต 2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก
– โดยประเด็นการประชุมอาทิ การวาวงแผนยุทะศาสตร์ของสำนักงานฯ พ.ศ.2567 - 2570 30 Apr
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดกิจกรรม
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดกิจกรรม
งานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 – โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 22 Apr
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) ภาคตะวันตก สู่การประกวดต้นแบบศพก.ระดับประเทศ – โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้กา 08 Apr
เกษตรเขต 2 ขับเคลื่อนงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
เกษตรเขต 2 ขับเคลื่อนงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
GAP ภายใต้คณะทำงานความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP พืช ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิสสก.2 จ.ราชบุรี 01 Apr
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 สู่ศพก.ระดับประเทศ – ลงพื้นที่คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก 25 Mar
เกษตรเขต 2 กรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตรเขต 2 กรมส่งเสริมการเกษตร
สนับสนุนเกษตรกรต้นแบบ ในการพัฒนาแปลงเรียนรู้สู่การขยายผล โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12 Mar
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
2 จังหวัดราชบุรี ประชุมขับเคลื่อนงานกรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก – โดยได้สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนที่ผ่านมา 06 Mar
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลักดันการทำนาเกลือทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม สู่มรดกโลก – 06 Mar
เกษตรเขต 2 จัดประชุมผลักดันเกลือทะเลไทยสู่มรดกทางการเกษตรโลก
เกษตรเขต 2 จัดประชุมผลักดันเกลือทะเลไทยสู่มรดกทางการเกษตรโลก
(GIAHS) ครั้งที่ 1 – โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. 23 Feb
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสร้างธนาคารอาหารชุมชนต้นแบบแม่บ้านเกษตรกร
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสร้างธนาคารอาหารชุมชนต้นแบบแม่บ้านเกษตรกร
จ.ราชบุรี – โดยดำเนินการในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 20 Feb
เกษตรเขต 2 ร่วมประชุมพัฒนาการเขียนข่าวเพื่อการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรเขต 2 ร่วมประชุมพัฒนาการเขียนข่าวเพื่อการส่งเสริมการเกษตร
– นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ 20 Feb
เกษตรเขต 2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
เกษตรเขต 2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 2/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานภาคตะวันตก – 16 Feb
สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมประจำเดือน
สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ 4/2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรภาคตะวันตก – 02 Feb
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
จัดกิจกรรมการประกวดพริกบางช้าง ประจำปี 2567 โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2 – 02 Feb
สสก.2 จ.ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ
สสก.2 จ.ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ
YSFสู่ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตร – โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน Young Smart Famer 25 Jan
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก รณรงค์ลดการเผาพื้นที่เกษตร
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก รณรงค์ลดการเผาพื้นที่เกษตร
ปี 2567 พร้อมกิจกรรมสาธิตทดแทนการเผา สู่การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร – โดยมีนายวีระศักดิ์ สุขทอง 23 Jan
เกษตรเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เกษตรเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
สร้างมูลค่าเพิ่ม ลด PM2.5 – ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ 22 Jan
สสก.2 จ.ราชบุรี นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
สสก.2 จ.ราชบุรี นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 1/2567 พร้อมรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร จังหวัดนครปฐม – โดยมีน.ส.ธนนันท์ ศรีสุวะ 11 Jan
สสก.2 จ.ราชบุรี นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
สสก.2 จ.ราชบุรี นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี – โดยมีนายวีระศักดิ์ สุขทอง 09 Jan
สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมคณะกรรมการประสานงาน
สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมคณะกรรมการประสานงาน
วิสาหกิจชุมชนระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่1 – 09 Jan
สสก.2 จ.ราชบุรี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
สสก.2 จ.ราชบุรี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 – 04 Jan
สสก.2 จ.ราชบุรี ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ
สสก.2 จ.ราชบุรี ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ
1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ จังหวัดสุพรรณบุรี – โดยมีนางสาวมาลินี 20 Dec
สสก.2 จ.ราชบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการ
สสก.2 จ.ราชบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการ
1 อำเภอ 1 แปลงอัจฉริยะ ปี 2566 – 19 Dec
สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร
สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร
ปี 2567 ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก – วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายประสาน ปานคง 15 Dec
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตกประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตกประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย
ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 1/2567 – นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 07 Dec