สคช. เดินหน้าสร้างมาตรฐานเชฟไทย ยกระดับเทียบเคียงสู่สากล

14 Dec 2018

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยว่า สคช. ได้มีลงนามความร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันวิลเลี่ยมแองกริส ประเทศออสเตรเลีย เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย โดยการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาผู้ประกอบอาหารไทยให้เทียบเท่ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนมาตรฐานสมรรถนะคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่บุคลากรวิชาชีพของไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำในด้านการประกอบอาหาร โดยจะสามารถนำไปพิจารณาเทียบเคียงหรือเทียบโอนหน่วยสมรรถนะเพื่อลดความซ้ำซ้อนได้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบและดำเนินงานภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละประเทศที่การฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพออสเตรเลียในหลายหน่วยที่ไม่ปรากฎในมาตรฐานอาชีพของไทย ซึ่งเชื่อมั่นว่า ในการดำเนินการดังกล่าวนี้ จะสร้างโอกาสให้แก่ผู้อยู่ในสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ในการเพิ่มศักยภาพในการทำงานในต่างประเทศ และมีคุณวุฒิเทียบเท่าสากล

สคช. เดินหน้าสร้างมาตรฐานเชฟไทย ยกระดับเทียบเคียงสู่สากล

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) กล่าวว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันการศึกษารูปแบบการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นฐาน ซึ่งมีสัดส่วนการทำงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานจริง และใช้ประสบการณ์ในการทำงานควบคู่การเรียน โดยที่ผ่านมาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้ร่วมมือกับ สคช. และสถาบันวิลเลี่ยมแองกริส ประเทศออสเตรเลีย ในการพัฒนาการเรียนรู้และยกระดับให้ผู้อยู่ในอาชีพผู้ประกอบอาหารและให้ความสำคัญกับการเป็นเสาหลักด้านอาหารเพื่อรองรับสังคมไทยในด้านอาหารไม่ว่าจะเป็น อาหารปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ และการสร้างวัฒนธรรมด้านอาหาร เป็นต้น ซึ่ง PIM ให้ความสำคัญกับกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานและพร้อมให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการเติมเต็มศักยภาพ"

มร. เวนย์ ครอสบี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิลเลี่ยมแองกริส อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันวิลเลี่ยม แองกริส ประเทศออสเตรเลีย พร้อมให้การสนับสนุนในการจัดทำข้อมูลมาตรฐานอาชีพและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของออสเตรเลียให้แก่ สคช. และปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งจะเป็นการยกระดับอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยให้มีศักยภาพในระดับที่สูงขึ้น โดยสถาบันฯ จะช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดในมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาหารของไทย อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในอาชีพให้แก่ผู้ประกอบอาชีพในการทำงานสู่ระดับสากล และสร้างมาตรฐานให้มีระดับที่เทียบเท่ากัน ซึ่งในการทำงานร่วมกันครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือภายใต้หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งก็คือ สคช. และหน่วยงาน PIM ที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว สามารถผลิตกำลังคนตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานได้

อย่างไรก็ตาม ผลจากความร่วมมือดังกล่าว จะสามารถยกระดับมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานนานาชาติ และเป็นการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ สำหรับบุคลากรในสายอาชีพ และสร้างต้นแบบแนวทางในการเชื่อมโยง การเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพของไทยและมาตรฐานอาชีพต่างประเทศ

สคช. เดินหน้าสร้างมาตรฐานเชฟไทย ยกระดับเทียบเคียงสู่สากล สคช. เดินหน้าสร้างมาตรฐานเชฟไทย ยกระดับเทียบเคียงสู่สากล
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit