ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด | newswit

สอศ.และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมจัดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร-ผู้นำสถานศึกษา – นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ สอศ.ได้ร่วมมือกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ดำเนินโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อจุดประกายให้เกิดความตระหนักรู้ในการพัฒนาตนเอง เรียนรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาท และพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
สอศ.จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
สอศ.จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
– เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจะใช้เวลาดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 วัน ซึ่งแบ่งเป็น Mar 2021
ภาพข่าว: “กบข. ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและพันธมิตรจัดโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก
ภาพข่าว: “กบข. ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและพันธมิตรจัดโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก
สะอาด สุกใส ยั่งยืน” – บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) 1. คุณจิราภรณ์ กนิษฐรัต ผู้อำนวยการฝ่ายประกันธุรกิจองค์กร เอ ไอ Jun 2018
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จับมือมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เอกสารลับปานามา เพื่อความโปร่งใส คุณธรรม และจริยธรรม” – มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จึงได้ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีภารกิจร่วมกันในการปลูกจิตสำนึกให้คนไทย มีจริยธรรม คุณธรรม ธรรมาภิบาล ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน และถือประโยชน์ประเทศชาติเป็นสำคัญจัดกิจกรรมการสานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "เอกสารลับปานามา
ภาพข่าว: สมาชิกวุฒิสภาและประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ภาพข่าว: สมาชิกวุฒิสภาและประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
เข้าเยี่ยมแสดงกำลังใจ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จากเหตุการณ์การถูกลอบยิงทำร้ายที่บ้านพัก – Feb 2014
พม. จับมือมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดพิธีลงนาม ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ด้านการพัฒนาผู้นำเยาวชน และเครือข่ายแกนนำในรูปแบบจิตอาสา – กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--พม. วันนี้ (๒๔ มิ.ย.๕๖) เวลา ๑๔.๓๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดทำ “พิธีลงนาม ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้นำเยาวชน และเครือข่ายแกนนำในรูปแบบจิตอาสา” ณ
ธนาคารกรุงไทยร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดพิธีมอบรางวัลโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว – กรุงเทพฯ--1 ธ.ค.--ธนาคารกรุงไทย ตามที่ธนาคารกรุงไทยร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว เพื่อปลูกฝังจริยธรรมการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ด้านการศึกษาของธนาคาร โดยในปีนี้ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 3
สำนักงาน ก.พ. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง“การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ” – กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมทำข่าวการปาฐกถาพิเศษเรื่อง“การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสู่การปฏิบัติ” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เนื่องในโอกาสเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 ณ
“บีม” ชวนคนไทย “ทำดีเพื่อพ่อ” ร่วมร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว “ให้คนไทยรักกัน” – กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--อาร์เอส เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , มูลนิธิหัวใจอาสา เครือข่ายการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้ร่วมกันสานต่อโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้รักกัน”
สสส. จัดร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “สานเสวนานักธุรกิจ ขอคนไทย ให้ รักกัน” – กรุงเทพฯ--28 พ.ย.--สสส. ด้วยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิหัวใจอาสา โครงการ “รวมพลังสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ” ซึ่งได้ร่วมจัดทำโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทย ให้ รักกัน” จะจัดงาน ”สานเสวนานักธุรกิจ ขอคนไทย ให้ รักกัน”
ธนาคารกรุงไทย จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” – กรุงเทพฯ--26 พ.ย.--ธนาคารกรุงไทย ตามที่ธนาคารกรุงไทยร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” รุ่นที่ 2 เพื่อปลูกฝังจริยธรรมการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 418 ทีม รวม 2,508 คน ซึ่งธนาคารได้จัด
ไปรษณีย์ไทยร่วมสานต่อโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” เปิดตู้ ปณ.81 ส่งโปสการ์ดเรื่องราว “การให้” ถวายในหลวง ฟรี – กรุงเทพฯ--20 พ.ย.--ไปรษณีย์ไทย ไปรษณีย์ไทยเป็นสื่อกลางสร้าง “พลังแห่งการให้” ในสังคมไทย จับมือ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและพันธมิตร เปิดตู้ ปณ. 81 ปณ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330 ให้คนไทยส่งต่อเรื่องราวการให้ทุกรูปแบบ ผ่านไปรษณียบัตรโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้รักกัน” ฟรี จนถึง 31 ธันวาคมนี้ นางปริษา ปานะนนท์
วิริยะประกันภัย จัดมหกรรมส่งความสุข กับ โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ขอน้ำ ให้น้อง 2 และร่วมเป็นสักขพยานในการมอบทุนการศึกษาจากวิริยะประกันภัยให้กับเด็กจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ – กรุงเทพฯ--19 พ.ย.--วิริยะประกันภัย ด้วย โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทย ให้ รักกัน” ภายใต้มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
ดร.สุเมธเผยในหลวงรับสั่งบ้านเมืองรอดได้ เพราะ ‘การให้’ วอนคนไทยอย่ายอมเสียบ้านเมือง หันหน้ามาให้ความรักและให้อภัยกัน – กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--ซี คอนซัลแทนส์ แอนด์มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ในฐานะประธานโครงการ ‘ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้รักกัน’ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษาเปิดเผยว่า “บ้านเมืองเรามีความขัดแย้งกันรุนแรงในวันนี้ ทำให้หวนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อราวปี
สสส. แถลงข่าวเปิดตัว โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทย ให้ รักกัน” – กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ ด้วยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิหัวใจอาสา เครือข่ายการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ โครงการ “รวมพลังสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ” ศูนย์คุณธรรมฯ และองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันสานต่อโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” ในปี 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ เน้นสาระหลักคือ
สำนักงาน ก.พ. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ – กรุงเทพฯ--11 มี.ค.--ก.พ. สำนักงาน ก.พ. เปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อราชการและประเทศไทยใสสะอาด” โดยได้กล่าวถึงด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ใจไทยใสสะอาดกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด – กรุงเทพฯ--17 ธ.ค.--กบข. ใจไทยใสสะอาดกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด แผนการสร้างราชการใสสะอาด (2) แผนการสร้างราชการใสสะอาด ประกอบด้วยแผนหลัก 3 แผน ดังนี้ 2.แผนการป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจเป็นภัยต่อการก้าวไปสู่ "ประเทศไทยใสสะอาด" วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบเตือนและป้องกันล่วงหน้าต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ที่จะเกิดขึ้นในราชการทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ วิธีการ
ใจไทยใสสะอาดกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด – กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--กบข. แผนการสร้างราชการใสสะอาด (1) แผนการสร้างราชการใสสะอาด ประกอบด้วยแผนหลัก 3 แผน ดังนี้ 1.แผนส่งเสริมจิตสำนึก "ราชการใสสะอาด" ซึ่งเป็นส่วนย่อยของ "โครงการประเทศไทยใสสะอาด" วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทุกคนทุกระดับให้เกิดผลจนเป็นคุณธรรมประจำใจ "ราชการใสสะอาด" วิธีการ
ใจไทยใสสะอาดกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด – กรุงเทพฯ--7 ต.ค.--กบข. การเข้าร่วม รวมพลังแผ่นดิน "ใจไทยใสสะอาด" ในโครงการประเทศไทยใสสะอาด การรวมพลังแผ่นดิน "ใจไทยใสสะอาด" คือ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อสร้างความโปร่งใสให้เป็นพลังแผ่นดิน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครหรือแจ้งความประสงค์เพื่อสมัครเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวได้ที่ www.fact.or.th โดยจะเป็นจุดร่วมรวมพลังแผ่นดินให้ทุกคนรู้รักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน ร่วมคิดร่วมทำ
ใจไทยใสสะอาดกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (6) – กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--กบข. ส่วนงานราชการถือเป็นหน่วยงานสำคัญ ที่จะเป็นแกนนำในการสร้าง ประเทศไทยใสสะอาด” และเพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้มีส่วนร่วม จึงได้มีมาตรการ แผนการส่งเสริมจิตสำนึก "ราชการใสสะอาด" ดังนี้ 1. รัฐบาลประกาศให้แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดเป็นนโยบายและแผนระดับชาติ และให้สภาความมั่นคงแห่งชาติกำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชันในราชการเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ 2.
กบข. เสนอข่าว ใจไทยใสสะอาดกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด – กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--กบข. "มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด" ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขวิกฤตศรัทธาต่อสังคมไทยในด้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนทั้งนักการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป มีจริยธรรม มีคุณธรรม ไม่ทุจริต และถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และเพื่อสร้างแนวร่วมในการหยุดยั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย
ก.พ.มอบรางวัลการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “เราจะช่วยเมืองไทยให้ไร้ คนโกง” ระดับประเทศ – กรุงเทพฯ--1 ต.ค.--ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “เราจะช่วยเมืองไทยให้ไร้ คนโกง” ระดับประเทศ นายพุทธทรัพย์ มณีศรี ที่ปรึกษาระบบราชการ ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ภายนอกของสำนักงาน ก.พ. และเลขาธิการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด