ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์ | newswit

มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์ เกรนาดา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาหนึ่งสุขภาพหนึ่งเวชกรรม – มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาสองวัน คือวันที่ 21 – 22 ตุลาคม นี้ มหาวิทยาลัยดังกล่าวมีข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการดำเนินการหลักสูตรสองปริญญา (Dual degree) และนับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ และสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์ เกรนาดา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จส์ เกรนาดา
เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ “หนึ่งสุขภาพหนึ่งเวชกรรม (One Health One Medicine)” ณ ประเทศเกรนาดา Sep 2017