ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | newswit

ม.รามคำแหง บวงสรวงพ่อขุนฯ ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ม.รามคำแหง บวงสรวงพ่อขุนฯ ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ครบรอบ 51 ปี – วันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี นับเป็นวันที่สำคัญยิ่งของประชากรชาวรามคำแหง เนื่องจากเมื่อวันที่ 26 30 Nov
ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
– กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีคำสั่งที่ 109/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แต่งตั้ง ดร. Aug 2021
มจพ .มอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง
มจพ .มอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง
UVC แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี – สามารถบริจาคได้ที่บัญชี"กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ." ธนาคารกรุงเทพ Jun 2021
มจพ .มอบหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง
มจพ .มอบหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง
UVC แก่สถาบันบำราศนราดูร สู้ภัยโควิค – สามารถบริจาคได้ที่บัญชี "กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ." Jun 2021
ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ศ.เกียรติคุณ
ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ศ.เกียรติคุณ
ดร.เกตุ กรุดพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา – May 2021
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จับมือกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จับมือกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย – Feb 2020
มจพ. จัดงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย
มจพ. จัดงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย
iRAP Robot – นอกจากนี้ ยังมีคณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน มจพ. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ มจพ. ทั้งภาครัฐ Jul 2018
ม.ขอนแก่น ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ม.ขอนแก่น ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
หวังร่วมพัฒนางานวิชาการและเทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประเทศ CLMV – ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล Jun 2018
ภาพข่าว: เลี้ยงฉลองในโอกาสสำเร็จการศึกษาแก่
ภาพข่าว: เลี้ยงฉลองในโอกาสสำเร็จการศึกษาแก่
ธนวิน สารสุวรรณ ณ ห้องอาหารแฮมิลตันส์ สเต็กเฮ้าส์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ – ในภาพ: (จากซ้าย) ผช. ศ. ปรีชา Nov 2017
หนึ่งทศวรรษ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
หนึ่งทศวรรษ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ
ชลประทาน มศว สู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ก้าวไกล ใจเข้าถึง – นอกจากนั้นยังมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง Oct 2017
มสธ.อนุมัติปริญญา หลังแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่ม
มสธ.อนุมัติปริญญา หลังแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่ม
– รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Jul 2017
ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธี ดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2558 –
ภาพข่าว: รับมอบโล่สามศร – กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--โฟร์ พี แอดส์ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย รับมอบโล่สามศร จาก รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดียิ่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ -กผ- สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่
ภาพข่าว: ม.แม่โจ้ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ – กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีแสดงความขอบคุณต่อ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1.ว่าที่ร้อยตรีอนุกุล ฟองมูล 2. ดร.พงษ์ วิเศษไพฑูรย์ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช 4 พลเอก ดร.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา 5. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน 6. คุณนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน และ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดประชุมสภาฯ ชุดใหม่และร่วมแสดงความยินดีกับประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย – กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดย ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย เปิดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่เป็นวันแรก หลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี – กรุงเทพฯ--28 พ.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เนื่องจาก นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 12 ราย และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ภาพข่าว: “สงขลานครินทร์” ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญา แก่พระพรหมจริยาจารย์ – กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายชวน หลีกภัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้าถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา แก่พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปัญฺญาวุโธ) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ และ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร – กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำรงตำแหน่งมาซึ่งจะครบกำหนดตามวาระในวันที่ 28 มิถุนายน 2543 จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร ชุดใหม่ รวม 16 ราย ดังมีรายนาม ดังนี้ 1. นายเกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย 2. นายเกษม