พระเจ้าอยู่หัว ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้ นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มกอช. จำนวน 50 ราย เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานในบริเวณพื้นที่เกษตรกลาง บางเขน และประชาช

มกอช.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

๒๑ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๐๙:๐๒