ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิ | newswit

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับ
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับ
9 เดือนปี 2566 จำนวน 32,773 ล้านบาท – แม้ว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางฟื้นตัว แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ 20 Oct
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส
1 ปี 2566 จำนวน 10,129 ล้านบาท – ภายใต้ทิศทางภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน 21 Apr
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับปี
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับปี
2565 จำนวน 29,306 ล้านบาท – แม้ว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในทิศทางฟื้นตัวจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ Jan 2023
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับ
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับ
9 เดือนปี 2565 จำนวน 21,736 ล้านบาท – ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยมีทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ยังมีความท้าทายจากเศรษฐกิจโลก Oct 2022
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับงวดแรกปี
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับงวดแรกปี
2565 จำนวน 14,079 ล้านบาท – จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและการเดินทางระหว่างประเทศ Jul 2022
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส
1 ปี 2565 จำนวน 7,118 ล้านบาท – การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจะใช้เวลานานและไม่เท่ากัน Apr 2022
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับปี
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับปี
2564 จำนวน 26,507 ล้านบาท – นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 Jan 2022
ธนาคารกรุงเทพ รายงานกำไรสุทธิสำหรับ
ธนาคารกรุงเทพ รายงานกำไรสุทธิสำหรับ
9 เดือนปี 2564 จำนวน 20,189 ล้านบาท – ธนาคารกรุงเทพได้สนับสนุนมาตรการของภาครัฐและดำเนินการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับ Oct 2021
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับครึ่งแรกของปี 2564 จำนวน 13,280 ล้านบาท – ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพได้สนับสนุนมาตรการของภาครัฐและเร่งดำเนินการช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมดูแลลูกค้าให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าแต่ละราย ขณะเดียวกัน ธนาคารให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพฐานะการเงิน สภาพคล่อง
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1 ปี 2564 จำนวน 6,923 ล้านบาท – การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังต้องใช้เวลา รวมถึงการฟื้นตัวของแต่ละภาคเศรษฐกิจยังมีความแตกต่างกัน รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ดำเนินการออกมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจและประชาชนที่ประสบปัญหาที่แตกต่างกัน และเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ตลอดจนเพื่อรองรับให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ภายหลังโควิด-19
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 17,181 ล้านบาท – เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยประคับประคองและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้หารือกับสถาบันการเงินในการดูแลลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละประเภท อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงต่อไปยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิสำหรับ 9 เดือนปี 2563 จำนวน 14,783 ล้านบาท – นอกจากนี้ รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อผ่อนคลายผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนและผู้ประกอบการในหลายภาค ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้ว่าบางมาตรการในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้จะทยอยสิ้นสุดลง ธปท. ได้หารือกับสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิครึ่งแรกปี 2563 จำนวน 10,765 ล้านบาท – นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนและผู้ประกอบการในหลายภาค รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายผลกระทบดังกล่าวมาเป็นลำดับ ในการนี้ธนาคารกรุงเทพได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเร่งออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ อาทิ การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส
1 ปี 2563 จำนวน 7,671 ล้านบาท – จากผลกระทบดังกล่าว รัฐบาลได้เร่งดำเนินการออกมาตรการต่าง ๆ Apr 2020
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 35,816 ล้านบาท – กำไรสุทธิปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยรายงานกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารในปี 2562 จำนวน 35,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากปีก่อนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.3 เป็นผลจากค่าธรรมเนียมจากการอำนวยสินเชื่อเพิ่มขึ้น
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส
3 ปี 2562 จำนวน 9,438 ล้านบาท – กำไรสุทธิไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 Oct 2019
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2562 จำนวน 9,347 ล้านบาท – สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารจำนวน 9,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จากไตรมาส 2 ปี 2561 โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.36 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 1.0
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส
1 ปี 2562 จำนวน 9,028 ล้านบาท – สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562 Apr 2019
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิปี 2561 จำนวน 35,330 ล้านบาท – จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจดังกล่าว ธนาคารยังคงสามารถรักษาผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างมั่นคง ในขณะที่ธนาคารยังคงแนวทางการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่กับการรักษาสภาพคล่องและเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ธนาคารมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิ 9 เดือนปี 2561 จำนวน 27,229 ล้านบาท – จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจดังกล่าวธนาคารจึงยังคงแนวทางการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่กับการรักษาสภาพคล่องและเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ธนาคารมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 2561
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2561 จำนวน 9,194 ล้านบาท – จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจดังกล่าวธนาคารจึงยังคงแนวทางการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่กับการรักษาสภาพคล่องและเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่สามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ธนาคารมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน สำหรับไตรมาส 2 ปี 2561 ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารจำนวน 9,194
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2561 จำนวน 9,005 ล้านบาท – สำหรับไตรมาส 1 ปี 2561 ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 17,123 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.34 สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 14,414 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.8 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิปี 2560 จำนวน 33,009 ล้านบาท – ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 66,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เทียบกับปี 2559 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.32 สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 45,843 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิและ กำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2560 จำนวน 8,161 ล้านบาท – ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 16,825 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.30 สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 11,651 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 สาเหตุหลักจากกำไรสุทธิจากเงินลงทุนและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2560 จำนวน 8,047 ล้านบาท – ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 16,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2559 และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.31 สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจำนวน 11,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.0 สาเหตุหลักจากกำไรสุทธิจากเงินลงทุนและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิปี 2559 จำนวน 31,815 ล้านบาท – ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 1,941,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72,190 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 3.9 จากสิ้นปี 2558 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และรายกลาง สินเชื่อลูกค้าบุคคล และสินเชื่อกิจการต่างประเทศ แม้ว่าเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น แต่ธนาคารยังคงรักษาอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อ เงินรับฝากอยู่ที่ร้อยละ 89.1 ใกล้เคียงกับปีก่อน
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2559 จำนวน 8,061 ล้านบาท – ในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับการส่งออกยังคงมีแนวโน้มหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้า ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนในประเทศยังทรงตัว จากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 1,901,900
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2559 จำนวน 7,169 ล้านบาท – เศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มค่อยๆ ขยายตัว ได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐและการท่องเที่ยว ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนเริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนยังฟื้นตัวช้าและจำกัดอยู่ในบางธุรกิจ และการส่งออกยังคงหดตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ จากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 1,906,936
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2559 จำนวน 8,317 ล้านบาท – ในไตรมาส 1 ปี 2559 เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐและการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยังถูกกดดันจากรายได้เกษตรกรที่ตกต่ำ ประกอบกับปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิต รวมทั้งหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นในบางกลุ่มธุรกิจแต่ยังอยู่ในระดับต่ำ
ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิปี 2558 จำนวน 34,181 ล้านบาท – ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 จำนวน 34,181 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับปี2557 โดยมีรายได้รวมจากการดำเนินงานจำนวน 102,729 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 และมีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจำนวน 45,045 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป