ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงไอซีที | newswit

ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคม
ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโทรคมนาคม
กับ สาธารณรัฐรวันดา ระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ณ นครดูไบ – ทั้งนี้ การประชุม PP-18 Nov 2018
ก.ดิจิทัลฯ MOU ก.ไอซีทีฯ รวันดา
ก.ดิจิทัลฯ MOU ก.ไอซีทีฯ รวันดา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านดิจิทัล 2 ประเทศ – ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ Nov 2018
ภาพข่าว: เอ็ตด้า (ETDA) ร่วมจัดสัมมนา
ภาพข่าว: เอ็ตด้า (ETDA) ร่วมจัดสัมมนา
รับฟังความเห็น ร่างกฏหมายเกี่ยวกับความผิดทางคอมพิวเตอร์ – Sep 2016
ซิป้า ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล
ซิป้า ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล
หรือโครงการPhuket Smart City – ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community Sep 2016
กระทรวงไอซีที ร่วมกับ กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน“ตลาดเกษตรดิจิทัล” ทีโอที ให้บริการการสื่อสารหลักตลอดงาน พร้อมจัด Free WiFi เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ สนองนโยบาย Digital Economy – ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า กระทรวงไอซีที ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงาน "ตลาดเกษตรดิจิทัล" ภายใต้แนวคิด เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า ตลอดเดือนกันยายนนี้
ก.ไอซีที เตรียมจัดงาน “เกษตรดิจิทัล” ดันภาคการเกษตรสร้างนวัตกรรมและต่อยอดเพิ่มคุณภาพชีวิต – นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า "การจัดตลาดสินค้าชุมชน บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้เพิ่มและพัฒนาสินค้า เชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง
ก.ไอซีที เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลต่อเนื่อง – ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ทั้งโครงสร้างและสาระสำคัญยังคงเดิมไว้ เพียงเพิ่มคำนิยามให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ก.ไอซีที จับมือ 11 หน่วยงานรัฐ-เอกชนจัดทำฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าของประเทศ – ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน "การจัดเก็บฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าของประเทศ (National Product Catalogue) และการลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้โครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าและกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า (Traceability) ว่า เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเจ้าของสินค้า เก็บข้อมูล
ก.ไอซีที จับมือผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศพัฒนาระบบการเตือนภัยพิบัติไทยสู่ระดับสากล – นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีที โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (กภช.) ให้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยไปสู่ความเป็นสากล" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประสบการณ์ในการจัดการภัยพิบัติ
กระทรวงไอซีที เดินหน้าประกาศเจตนารมณ์ใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก – สำหรับการเปิดศูนย์ฯ ครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมต่างๆ ภายในงานดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดอบรมร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม thailandmall.net ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนกว่า 20 ร้านค้า ซึ่งทั้งหมดได้ออนไลน์และสามารถซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้ว ไนส่วนต่อมาเป็นการจัดอบรมการใช้สมาร์ทโฟนให้แก่ผู้สูงอายุโดยวิทยากรครู ค จาก กศน. และเน็ตอาสา พร้อมกับการแสดงสินค้าชุมชนที่ออนไลน์และพร้อมจำหน่ายแล้ว
ภาพข่าว: กระทรวงไอซีที ผนึกกำลังกระทรวงเกษตรฯ
ภาพข่าว: กระทรวงไอซีที ผนึกกำลังกระทรวงเกษตรฯ
จัดงาน“ตลาดเกษตรดิจิทัล” สนองนโยบาย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล – เร็ว ๆ นี้ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร Sep 2016
กระทรวงวิทย์ฯ - ไอซีที.จับมือบุกอีสานลุยเมืองหมอแคน
กระทรวงวิทย์ฯ - ไอซีที.จับมือบุกอีสานลุยเมืองหมอแคน
จัดโรดโชว์งาน “ Startup & Digital Thailand”สู่ภูมิภาคครั้งที่ 2 ปักหมุดเริ่มต้นขยายความร่วมมือสู่สากลในกลุ่ม GMS-CLMVT Aug 2016
ส.ภัตตาคารไทย จับมือ มกอช. , อ.ต.ก. และ ไอซีที จัดงาน “เรสเตอรองส์ โซไซตี้ - Restaurant Society” 24 ส.ค. 59 นี้ ณ ศูนย์การค้า เดอะสตรีท รัชดาภิเษก –
ภาพข่าว: ซิป้าขอบคุณ กระทรวงไอซีที
ภาพข่าว: ซิป้าขอบคุณ กระทรวงไอซีที
ช่วยยืนยันไม่ทอดทิ้งคนซิป้า พร้อมดูแลทุกฝ่ายไม่ให้ใครเสียผลประโยชน์ – ด้านนางทรงพร โกมลสุรเดช Aug 2016
วิศวลาดกระบัง สจล. โชว์นวัตกรรมในงาน
วิศวลาดกระบัง สจล. โชว์นวัตกรรมในงาน
DIGITAL Thailand 2016 – วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ เพื่อร่วมเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน Aug 2016
กระทรวงวิทย์ฯ - ไอซีที.ผนึกมือบุกเชียงใหม่จัดงานอลังการ
กระทรวงวิทย์ฯ - ไอซีที.ผนึกมือบุกเชียงใหม่จัดงานอลังการ
“Startup & Digital Thailand”จุดประกายความรู้ธุรกิจเริ่มต้น “สมคิด”มั่นใจโครงสร้างศก.ไทยจะก้าวไปสู่ “Value–Based Aug 2016
รมว.ไอซีที ร่วมพิธีเปิดงาน “Startup
รมว.ไอซีที ร่วมพิธีเปิดงาน “Startup
Thailand & Digital Thailand” จังหวัดเชียงใหม่ – ในภูมิภาค" ทั้งนี้ Aug 2016
ภาพข่าว: ก.ไอซีที จัดอบรมหลักสูตร
ภาพข่าว: ก.ไอซีที จัดอบรมหลักสูตร
'การเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี ครั้งที่ 2’ – การปฏิบัติราชการ เข้าใจระบบงานและการบังคับบัญชา Aug 2016
กระทรวงวิทย์ - ไอซีที. ผนึกกำลังจัดงาน
กระทรวงวิทย์ - ไอซีที. ผนึกกำลังจัดงาน
“Startup & Digital Thailand” เชียงใหม่ – ในการนี้ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ Aug 2016
ภาพข่าว: ก.ไอซีที จัดอบรมหลักสูตร
ภาพข่าว: ก.ไอซีที จัดอบรมหลักสูตร
'การเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี ครั้งที่ 2’ – Aug 2016
Epson โชว์สินค้าสุดล้ำ นวัตกรรมเพื่อวงการสาธารณสุขและการแพทย์
Epson โชว์สินค้าสุดล้ำ นวัตกรรมเพื่อวงการสาธารณสุขและการแพทย์
ในงาน Healthcare Technology Summit 2016 – นอกจากนี้เอปสันยังมีโซลูชั่นที่เหมาะสมกับการแพทย์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น Aug 2016
ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมงาน 'Startup
ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมงาน 'Startup
Thailand & Digital Thailand’ – สู่ไทยแลนด์ 4.0' โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ได้ร่วมเสวนากับ ดร.พิเชฐ Aug 2016
ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมเสวนา
ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมเสวนา
หัวข้อ “SME ไทยปรับตัวอย่างไรในโลกยุค 4.0” – Jul 2016
ก.ไอซีที หนุน SME ปรับตัวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรับยุค 4.0 – ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเสวนา "SMEs จะปรับตัวอย่างไรในโลกยุค 4.0" ภายในงาน Smart SME EXPO 2016 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ว่า ผู้ประกอบการ SMEs รายใดยังไม่รู้เท่าทันหรือยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้าขาย
รองปลัดกระทรวงไอซีที มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร
รองปลัดกระทรวงไอซีที มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร
“CIO ภาครัฐ รุ่นที่ 28” – ในการปฏิบัติงานและการบริหารโครงการต่างๆ Jul 2016