กระทรวงการคลังเป็นประธานการ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ

๒๑ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๔๙

กรุงเทพฯ-21 ธ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมภูเก็ต รอยัล ชิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ภาพข่าว: รมว.คลัง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

๑๕ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๐๒

กรุงเทพฯ-15 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2557

๒๑ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๓:๕๒

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2557ณ ห้องวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ 2/2557

๑๔ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-14 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่2/2557 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะกรรมการและเลขานุการ และนายเอกนิติ

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ขอบเขตพื้นที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ครั้งที่

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ขอบเขตพื้นที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนครั้งที่ 1/2557 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2557

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๑๒

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัวิสาหกิจครั้งที่ 2/2557 โดยมีนางพรรณขนิตตา บุญครองที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย สป.กค.

๒๓ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๕:๒๒

กรุงเทพฯ-23 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 19

ภาพข่าว: การประชุมหารือร่วมกับสรรพากรพื้นที่ 1 5 และ 30 เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน

๒๐ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๕:๑๗

กรุงเทพฯ-20 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศ กระทรวงการคลัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสรรพากรพื้นที่ 1 5 และ 30 เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2557

๒๖ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๘:๐๘

กรุงเทพฯ-26 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจและคณะอนุกรรมการบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น

ภาพข่าว: การประชุมความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์ Public Private Partnership (PPP)

๑๘ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๑๘

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์ Public Private Partnership(PPP) โดยมีนางพรรณขนิตตา บุญครอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายเอกนิติ

การประชุมเพื่อเร่งรัดการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW)

๑๗ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๐๒

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ ครั้งที่ 7-1/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 กระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2557

๑๗ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๕:๓๓

กรุงเทพฯ-17 ก.พ.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจและคณะอนุกรรมการบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางและการจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

๒๐ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๑๙

กรุงเทพฯ-20 ธ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางและการจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 18

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ 1/2557

๐๕ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๖:๔๒

กรุงเทพฯ-5 พ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐครั้งที่ 1/2557 โดยมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังผู้บริหารกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 5/2556

๐๔ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๗:๑๕

กรุงเทพฯ-4 พ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง ครั้งที่5/2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 8/2556

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๗:๓๑

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐครั้งที่

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง ครั้งที่ 2/2556

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๖:๐๑

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแนวร่วมดูแลคูคลองครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ครั้งที่ 3/2556

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๘:๓๒

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแปรสภาพกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ครั้งที่ 3/2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 4/2556

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๔๘

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง ครั้งที่4/2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลังประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2556

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๘:๐๓

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.)ครั้งที่5/2556ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์การเช่าที่ดินบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลของรัฐวิสาหกิจ 8

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2556

๒๑ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๓๐

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.-สคร. สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2556 พิจารณาเรื่องการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี

ภาพข่าว: การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 7/2556

๐๘ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๐๙

กรุงเทพฯ-8 ส.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 7/2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่ 2/2556

๓๐ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๑๘

กรุงเทพฯ-30 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการคลัง ครั้งที่2/2556 โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม

ภาพข่าว: การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 7/2556

๓๐ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๑๓

กรุงเทพฯ-30 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 7/2556 ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29

ภาพข่าว: การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 7/2556

๒๖ ก.ค. ๒๐๑๓ ๐๘:๑๙

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 7/2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่

๑๘ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๔๐

กรุงเทพฯ-18 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 7/2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่

ภาพข่าว: การประชุมหารือการบริหารจัดการทรัพย์สิน ตามโครงการรถไฟความเร็วสูง

๑๒ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๔๕

กรุงเทพฯ-12 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการทรัพย์สินตามโครงการรถไฟความเร็วสูง โดยมีกรมธนารักษ์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุม ณ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2556

๒๐ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๐๘:๒๖

กรุงเทพฯ-20 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2556ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 26มิถุนายน

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ

๑๙ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๐๙

กรุงเทพฯ-19 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 19

ภาพข่าว: รมว.คลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย-เมียนมาร์

๑๘ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๓:๓๓

กรุงเทพฯ-18 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทย เมียนมาร์เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการเกี่ยวข้อง (JHC)ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ