ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๙:๒๕ น.

มูลนิธิสยามกัมมาจล ข่าวประชาสัมพันธ์ “มูลนิธิสยามกัมมาจล”

PHA แอพ.ผู้ช่วยคนใหม่ของผู้ป่วยเบาหวานบนสมาร์ทโฟน อุ่นใจเหมือนมีคุณหมอมาอยู่ใกล้ ผลงานเยาวชนโครงการ ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 2 สร้างสรรค์ได้ - ใช้งานจริง สุขภาพ—๑๗ ต.ค. ๕๗

“โรคเบาหวาน” กำลังเป็นภัยเงียบของคนไทยและของคนทั่วโลก สำหรับประเทศไทย เมื่อปลายปี 2556กระทรวงสาธารณสุขได้อ้างถึงผลสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปพบว่า ในปี 2552 คนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานมากกว่า 3.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการรักษา 47,596

ออมให้พอ ที่เหลือใช้ให้เรียบ ! หลักบริหารเงินสไตล์ อัจฉรา โยมสินธุ์ เตือนเยาวชนพอเพียงได้แม้อยู่เมือง ทั่วไป—๓๐ ก.ย. ๕๗

ข้างต้นเป็นตัวอย่างคำถาม “ล่อหลอก” ที่ชี้ให้เห็นว่ายังมีความเชื่อความเข้าใจผิดๆ อีกมากเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย ยิ่งในเรื่องการจับจ่ายใช้สอย หรือเรื่อง “การบริหารจัดการการเงิน” ด้วยแล้ว

Story Board แบบบ้าน ๆ กระบวนการเรียนรู้แบบง่าย ๆ ของกลุ่มพลังพลเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ทั่วไป—๒๔ ก.ย. ๕๗

เมื่อสังคมเริ่มเปลี่ยน เกมและโลกออนไลน์เริ่มเข้าใกล้ถึงตัวได้ง่ายขึ้น กลุ่มพลังพลเมืองจังหวัดศรีสะเกษจึงรวมตัวเพื่อสืบทอดฟื้นฟูอาชีพและวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่นที่ค่อย ๆ สูญหายไปตามกาลเวลา โดยการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนจาก 5 อำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ

กองทุน ถวัลย์ - ไทยพาณิชย์ มอบ 18 ทุนการศึกษาแก่เด็กศิลป์เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั่วไป—๒๕ ก.ย. ๕๗

นับเป็นปีที่ 16 ติดต่อกันแล้ว สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษา "กองทุนถวัลย์ - ไทยพาณิชย์" กองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดย อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ.2544 ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล

Gossip News: มูลนิธิสยามกัมมาจลขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน เวทีนำเสนอผลงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสร ทั่วไป—๑๖ ก.ย. ๕๗

เวทีนำเสนอผลงำนเครือข่ำยมหำวิทยำลัยสร้ำงสรรค์สังคม University Network for Change : UNC ภำยใต้โครงกำรเสริมสร้างพลังเยำวชนสร้ำงสรรค์สื่อเพื่อสังคมไทยที่น่ำอยู่วันที่ 16 – 21 กันยำยน 2557 ณ

มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๗

มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดเวทีนำเสนอผลงานเยาวชนในโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ประจำปี 2557 ขึ้นในวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล

มูลนิธิสยามกัมมาจล จัดงาน พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยส ทั่วไป—๑๑ ก.ย. ๕๗

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network For Change) โดยมี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

เทศกาลประกวด Thailand Animator Festival # 3 อิสระ(+)เพื่อสังคม สุดยอดผลงาน Social Animation ทั่วไป—๑๙ ส.ค. ๕๗

สสส. มูลนิธิสยามกัมมาจล โครงการ TAF และองค์กรภาคี ชวนชม สุดยอดผลงาน “Social Animation” ฝีมือเด็กไทย ในเทศกาลประกวด Thailand Animator Festival#3 “อิสระ(+)เพื่อสังคม เข้าฉายโรงภาพยนตร์สกาล่า หวังผลิตสื่อสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกสำนึกพลเมือง

เล่าเรื่องเมืองเรา 8 ผลงานสารคดีสั้นฝีมือเยาวชนรักษ์ถิ่น ถ่ายทอดเรื่องราวการแก้ปัญหาของชุมชน ทั่วไป—๑๔ ส.ค. ๕๗

เพราะเชื่อว่า "เด็กไทย" มีศักยภาพ และมีเมล็ดพันธุ์จิตอาสาซ่อนอยู่ โดยการเปิดพื้นที่และโอกาสให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหา และได้ร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน เมล็ดพันธุ์จิตอาสานั้นก็พร้อมจะแตกหน่อและงอกงามขึ้น

นักถักทอชุมชน ตอบโจทย์ อบต. เปิดรุ่น 2 เปลี่ยนสไตล์การทำงานเชิงรุกบุกถึงตัวชาวบ้าน ทั่วไป—๒๔ ก.ค. ๕๗

ทำอย่างไรให้ท้องถิ่นไทยได้เกิดการพัฒนาก้าวไกลทัดเทียมคนทั้งประเทศ ทั้งความรู้ ความสามารถ อีกทั้ง ปัญหาเด็กและเยาวชนที่กลายเป็นโจทย์ใหญ่ระดับประเทศที่ทุกฝ่ายร่วมกันคิด ร่วมกันทำ มาเป็นเวลาช้านาน แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะหาโมเดลใดมาแก้โจทย์ยากตรงนี้ได้

ครู DELIVERY ไอเดียดี ๆ สำหรับการปฏิรูปครู ทั่วไป—๑๖ ก.ค. ๕๗

ในฐานะนักเรียนครูอย่าง “เอก” เอกพงษ์ สมหา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณมองว่า การเป็นครูที่ดี ไม่จำเป็นต้องสอนดีเพียงอย่างเดียว “ครูดี” ต้องสามารถให้ได้ทั้งความรู้ ความรัก ความเอาใจใส่

คำถามของ ครู สร้างให้ หนู พอเพียง ทั่วไป—๓ ก.ค. ๕๗

ดังที่ทราบกันดีว่า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักคิด ที่ส่งผลถึงหลักการทำงานและหลักการใช้ชีวิต คอยกระตุ้นเตือนให้เราฉุกคิดอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องตั้งอยู่บน ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไขของ

ขยายเวลา...เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 3 ทั่วไป—๒ ก.ค. ๕๗

กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชนโครงการ “ปลูกใจ...รักษ์โลก” มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจลและภาคีเครือข่าย ขยายเวลาเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปีที่ 3 ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

เนคเทคจับมือมูลนิธิสยามกัมมาจลจัดค่ายเสริมศักยภาพเด็กเก่ง ICT ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 2 ผลักดัน 13 ไอที—๓๐ มิ.ย. ๕๗

เนคเทคจับมือมูลนิธิสยามกัมมาจลเปิดตัว 13 ผลงานของเยาวชนคนเก่ง ICT ในโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ปี 2 หวังต่อยอดผลงานจากการประกวดสู่แนวคิด “จากหิ้งสู่ห้าง” พร้อมจัดค่ายเสริมศักยภาพรอบด้าน ทั้งการบริหารจัดการ การวางแผนธุรกิจ

3 วิชา สู่ความสำเร็จของผู้ชายชื่อ โจ้ ธนา เธียรอัจฉริยะแนะคนรุ่นใหม่หมั่นเรียนรู้จาก ความลำบาก - ทั่วไป—๓๐ พ.ค. ๕๗

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การใช้ชีวิตของ "เยาวชน" ในยุคสังคมก้มหน้า ก็ยังคงมองหาความสำเร็จในชีวิต แต่ไม่มีอะไรเป็น "สูตรตายตัว" แน่ชัด ที่จะนำมาใช้และทำให้เกิดความสำเร็จในชีวิตได้ในที่สุด วันนี้เรามีแรงบันดาลใจ อีกหนึ่งตัวอย่างที่สามารถนำมาเป็น

ค่าย ปลาดาว ดึงเด็กมัธยมฝังชิพ คิดดี ทำดี ปลุกพลังบวกในตัว เยาวชน เพื่อสังคม ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๕๗

เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะ “การคิด” ที่ดี กล้าปลดล็อกตัวเองจากข้อจำกัดเดิมๆ แล้วพัฒนาให้เป็นคนใหม่ที่กล้าคิด กล้าแสดงออก เก่งและดีที่ตัวเอง และพร้อมแบ่งปันเป็น "จิตอาสา" เพื่อผู้อื่น กลุ่มเยาวชนปลาดาวจึงจัดค่ายฤดูร้อน "Pladao Fill Up Your

เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 3 ทั่วไป—๒ พ.ค. ๕๗

กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชนโครงการ “ปลูกใจ...รักษ์โลก” มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจลและภาคีเครือข่าย เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปีที่ 3 หากคุณเป็นเยาวชนที่มีพลัง มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุวแพทย์แผนไทย...แก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย ทั่วไป—๑๗ เม.ย. ๕๗

ทต.ไผ่กองดิน เดินหน้าแก้ปัญหา “ช่องว่างระหว่างวัย” ด้วยการจัดกิจกรรม “ยุวแพทย์แผนไทย” ใช้การนวดแผนโบราณดึงคน 3 ช่วงวัยคือเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และคนชรามาทำกิจกรรมร่วมกัน หวังฟื้นความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นขึ้น ในยุคสังคมออนไลน์

สร้างพื้นที่การเรียนรู้ แก้ปัญหาเด็กตีกัน ทั่วไป—๑๗ เม.ย. ๕๗

อบต.หนองอียอปฏิรูปการทำงานบนฐานคิดใหม่ แก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนด้วยการดึงการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนมา “สร้างพื้นที่การเรียนรู้” ร่วมกันในโรงเรียนครอบครัว ชี้แก้ปัญหาเด็กตีกันได้ดี นายสามารถ ครองสัตย์ นายกอบต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ เปิดเผยว่า

กิจกรรมพี่สอนน้อง จาก ร.ร.ห้วยยอด จ.ตรัง ถึงร.ร.ห้วยม้าลอย จ.สุพรรณฯ เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั่วไป—๑๖ เม.ย. ๕๗

เพราะการเรียนรู้มีอยู่ไม่สิ้นสุด และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก็เป็น “หัวใจ” สำคัญของการเรียนการสอนของ “ครูยุคใหม่” ที่นำเทคนิคการสอนนอกห้องเรียนและโครงงานมาใช้พัฒนาศักยภาพของลูกศิษย์และเกิดการ “ต่อยอด”

พลังชุมชน...สร้าง เกาะสุกร เข้มแข็ง ทั่วไป—๒๗ มี.ค. ๕๗

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่นและมูลนิธิสยามกัมมาจล “หนุนเสริม” เครื่องมือสร้างชุมชนเข้มแข็งบนเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรังผ่านการร่วมคิดร่วมทำภายใต้โจทย์ปัญหาของชุมชน จนชาวบ้านสามารถ “ต่อยอด” ความคิดเรื่องการบริหารจัดการ

ล้อมวงเปิดใจ คนรุ่นใหม่ พึ่งตนเองบนวิถี ชีวิตเกษตรกร เกิด เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จับมือสู้ทุนนิยม ทั่วไป—๒๖ มี.ค. ๕๗

หากถามถึงอาชีพในฝันของ "คนรุ่นใหม่" ในศตวรรษที่ 21 ... หนุ่มสาวหลายคนคงนึกไปถึงภาพตัวเองใส่สูทผูกไทด์ แต่งตัวสวยไฮไซ ทำงานสะดวกสบายในออฟฟิศติดแอร์เย็นฉ่ำ แต่ทว่าในมุมกลับ กลับเห็นภาพคนหนุ่มสาวทิ้งสังคมเมืองหันไปใช้วิถีชีวิต “เกษตรกร”

ค่ายเยาวชน วาด-เล่น-เต้น-เขียน เติมเต็มฝัน ทั่วไป—๑๕ ก.พ. ๕๗

โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน ด้วยความเอื้อเฟื้อจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อนแบบ ไป-กลับ 4 วันหัวข้อ "วาด-เล่น-เต้น-เขียน-เติมเต็มฝัน"ติววิชาชีวิต ได้แก่ การรู้จักตัวเอง การคิดเป็น การรู้จักสัมพันธภาพและสังคม

เขียน = ปลดปล่อยชีวิต ทั่วไป—๑๒ ก.พ. ๕๗

คอร์สกึ่งออนไลน์เขียนเปลี่ยนชีวิตลำดับที่ 2 ของปี 2557 โดยศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน และความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ *ไม่จำเป็นต้องเขียนดี ไม่ต้องเขียนเก่ง เพราะเขียนเพื่อดูแลชีวิตด้วย

Facebiz Network ไอเดียเด็กไทย...สู่ธุรกิจทัวร์ออนไลน์ ทั่วไป—๖ ก.พ. ๕๗

นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คิดแอพพลิเคชั่นธุรกิจทัวร์ออรไลน์ที่มีชื่อว่า “Facebiz” หวังช่วยพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็จให้เป็นระบบ และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่ายเยาวชนแบบไป-กลับ 4 วัน ในหัวข้อ วาด-เล่น-เต้น-เขียน เติมเต็มฝัน ทั่วไป—๓๐ ม.ค. ๕๗

โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน ด้วยความเอื้อเฟื้อจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อนแบบ ไป-กลับ 4 วันหัวข้อ "วาด-เล่น-เต้น-เขียน-เติมเต็มฝัน"ติววิชาชีวิต ได้แก่ การรู้จักตัวเอง การคิดเป็น การรู้จักสัมพันธภาพและสังคม

มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมมือกับเนคเทคจัดทำโครงการ ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ทั่วไป—๒๖ ธ.ค. ๕๖

มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมมือกับเนคเทคจัดทำโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” หวังพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านไอทีให้สามารถพัฒนาผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์ประจริงได้ พร้อมนำเสนอ 7 ผลงานไอทีเพื่อสังคมหลายรูปแบบผ่านแอพพลิเคชั่น และโปรแกรมต่างๆ นางปิยาภรณ์

Insectica Kingdoms เกมสร้างสรรค์เพื่อสังคม ทั่วไป—๑๘ ธ.ค. ๕๖

“เกม” คือเครื่องเล่น ของเล่น หรืออุปกรณ์การละเล่นต่างๆ ที่มีไว้เพื่อความบันเทิง สนุกสนาน ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จริงๆ แล้วการเล่นเกมส่งผลดีหลายอย่าง เช่น คลายเครียด ฝึกสมาธิ การตัดสินใจ การทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท

Active Citizen@สงขลาฟอรั่ม ทั่วไป—๒ ธ.ค. ๕๖

นี่คือเนื้อร้องของบทเพลง “สงขลาส่องแสง” ที่สงขลาฟอรั่มใช้เปิดคลอในเวที “ประชุมพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการทำงานเพื่อส่วนรวมของเยาวชน” ที่มีเยาวชนจาก 5 กลุ่มเข้าร่วมคือ1.โครงการปลูกต้นน้ำคืนชีวิต กลุ่ม CD Power จาก