ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๖:๓๐ น.

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ข่าวประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย”

ภาพข่าว: มมร จัดงานวันมาฆบูชา สวดโอวาทปาติโมกข์ 1,250 รูป ทั่วไป—๖ มี.ค. ๖๑

พระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในงานมาฆบูชา ประจำปี 2561 "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่ 2" โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ภาพข่าว: มมร จัดงานวันมาฆบูชา สวดโอวาทปาติโมกข์ โดยพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 1,250 รูป ทั่วไป—๒ มี.ค. ๖๑

พระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในงานมาฆบูชา ประจำปี 2561 "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวประชาชาวไทย ปีที่ 2" โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ๑๔ ทั่วไป—๑๙ พ.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นสถานการศึกษาที่ตั้งขึ้นโดยพระบรมราชโองการแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2436 และตามพระราชดำริแห่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

มมร ร่วมกับ ศธ. ชวนประชันทักษะพระพุทธศาสนา ทั่วไป—๑ มี.ค. ๖๐

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร) ขอเชิญสถาบันการศึกษา นักเรียนนักศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษา และสามเณรในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม ร่วมกิจกรรม MBU Challenge # 2 การประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560 ประกอบด้วย

ภาพข่าว: เทศกาลวันมาฆบูชา ๒๖ ก.พ.-๔ มี.ค. ๒๕๕๘ ทั่วไป—๒๓ ก.พ. ๕๘

พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนจาก กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในศตวรรษที ทั่วไป—๒๓ ก.ย. ๕๓

นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาจากนานาประเทศ บินตรงมาร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2553 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก

พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป เนื่องในวันมาฆบูชาปี 53 ทั่วไป—๒ มี.ค. ๕๓

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2553 ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

ภาพข่าว: คณะพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเยี่ยมชมทีโอที ทั่วไป—๑๖ มี.ค. ๕๐

นายวิเชียร นาคสีนวล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที ให้การต้อนรับคณะพระธรรมทูต จากสำนักอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และเข้ารับฟังการบรรยายและชมวีดีทัศน์ ในหัวข้อ

การประชุมสุดยอดผู้นำพุทธศาสนาแห่งโลก ครั้งที่ ๔ ทั่วไป—๑ พ.ย. ๔๘

กรุงเทพฯ--1 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม นามของคณะสงฆ์ไทยและรัฐบาลไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำพุทธศาสนาแห่งโลก ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิก