ภาพข่าว: ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย

03 Jul 2015
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทำพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2558 แก่เยาวชนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนให้กับเด็กนักเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 112 โรงเรียน ตามโครงการ " ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย "ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพลับพลาไชย
ภาพข่าว: ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย

ซึ่งในปีนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้เพิ่มจำนวนทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากเดิม 1,350 ทุน เพิ่มเป็นจำนวน 1,500 ทุนทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งทุนการศึกษาทุกระดับชั้นที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบในปีนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,710,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กนักเรียน ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของประเทศต่อไป

ภาพข่าว: ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย ภาพข่าว: ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย