พิธีปิดโครงการ พร้อมส่งมอบสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนาม เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา โรงเรียนปัญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานคร

01 Dec 2016
เนื่องด้วย มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม และบริษัทพรอคเตอร์แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ พีแอนด์จี ได้จัด "โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระชนมายุครบ 88 พรรษา" ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, มูลนิธิสามอาร์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อมอบสนามเด็กเล่นรีไซเคิลจากขวดแชมพูพีแอนด์จี ทั้งหมด 88 สนาม รวมมูลค่า 15,000,000 บาท ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อาทิ เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การได้ยิน การมองเห็น สติปัญญา เรียนรู้ช้า และออทิสติก ทั่วประเทศ พร้อมทั้ง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึก ด้านรักษาสิ่งแวดล้อม โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินงานส่งมอบมาจนถึงสนามที่ 88 ณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานครแล้ว

โอกาสนี้ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) พร้อมด้วย คุณกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์, บริษัทพรอคเตอร์แอนด์ แกมเบิลเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และเลขาธิการมูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม ขอเรียนเชิญท่านร่วมพิธีปิดโครงการ พร้อมส่งมอบสนามเด็กเล่นรีไซเคิล 88 สนาม เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาพร้อมร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดย "ศุภรุจ เตชะตานนท์ (รุจ เดอะสตาร์ 4)" และ "จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม (โดม เดอะสตาร์ 8)"ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น.ณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร กรุงเทพมหานคร