เขตดอนเมืองจัดอบรมโครงการนำเสนอทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้แก่ครูในพื้นที่

อังคาร ๒๘ ตุลาคม ๑๙๙๗ ๑๑:๓๙
กรุงเทพ--28 ต.ค.--กทม.
นายพูลพันธ์ ไกรเสริม ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตได้จัดประชุมและอบรมครูในพื้นที่ตามโคงการนำเสนอทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตดอนเมือง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2540 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. คณะครูที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้แก่ คณะครูจากโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1, โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) โรงเรียนทุ่งสองห้อง โดยมีศึกษานิเทศก์จากสำนักการศึกษาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย
การอบรมโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูมีความรู้ทันสมัย ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านศาสตร์แห่งการสอน รู้จักใช้วิธีสอนที่เน้นการฝึกกระบวนการคิด และการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน อีกทั้งเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสู๖ร และนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน--จบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด