กปน.แต่งตั้ง 6 สถาบันการเงินเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายฯ พันธบัตร 2,000 ล.บาท

ศุกร์ ๒๘ มีนาคม ๑๙๙๗ ๑๔:๐๒
กรุงเทพ--28 มี.ค.--การประปานครหลวง
ในวันที่ 31 มีนาคม 2540 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชดาภิเษก โรงแรมนิกโก้ มหานคร นายนิพัทธ พุกกะณะสุต อธิบดีกรมบัญชีกลาง จะเป็นประธาน ในพิธีลงนามแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและประกันการจำหน่ายพันธบัตรของการประปา นครหลวง พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 1 วงเงิน 2,000 ล้านบาท ระหว่าง นางชวนพิศ ธรรมศิริ ผู้ว่าการการประปานครหลวง กับกลุ่มสถาบันการเงิน 6 แห่ง ซึ่งประกอบ ด้วย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน), บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน), บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน), บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน), บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกธนา จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่กองเผยแพร่และแผนการประชา สัมพันธ์ โทร. 504-0123 ต่อ 109 โทรสาร 503-9456 --จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด