โรงพยาบาลร่วมรัฐรัดเข็มขัดเพื่อผู้ป่วย

พฤหัส ๑๒ กุมภาพันธ์ ๑๙๙๘ ๑๗:๔๗
กรุงเทพ--12 ก.พ.--กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศหันมาใช้มาตรการประหยัดเพื่อรักษาสภาพคล่องการทำงาน ลดผลกระทบต่อการบริการผู้ป่วยภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาสุขภาพที่ดีด้วยต้นทุนต่ำ
นายแพทย์ปรากรม วุฒิพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพที่ดีด้วยต้นทุนต่ำ ให้กับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยที่โรงแรมเซ็นทรัล ลาดพร้าว กทม. ว่า ผลจากประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทำให้ประชาชนหันมาใช้บริการโรงพยาบาลรัฐมากขึ้นแต่รายรับเข้าโรงพยาบาลลดลงทั้งนี้ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นทั้งจากการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เคยมีรายได้แต่รายได้ลลดง หรือไม่มีเงินมาใช้บริการเพิ่มขึ้นและการขึ้นราคายาและวัสดุการแพทย์ จำเป็นที่โรงพยาบาลรัฐต้องปรับเปลี่ยนการทำงานภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ แต่คงไว้ซึ่งการบริการที่ดีและมีคุณภาพแก่ ผู้ป่วยและเพื่อความมั่นคงของโรงพยาบาล
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงฯจึงออกมาตรการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาสุขภาพที่ดีด้วยต้นทุนต่ำให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับทั่วประเทศถือปฏิบัติตั้งแต่ตุลาคม 2540 ทั้งด้านบริหารบริการและวิชาการ โดยในด้านการจัดบริการสาธารณสุข เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคด้วยวิธีประหยัด ทั้งที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน และในโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค เช่น เลิกสูบบุหรี่เลิกดี่มสุราเป็นต้น และให้อาสาสมัครสาธารณสุขเกือบ 8 แสนคนทั่วประเทศ แนะนำวิธีการการมีสุขภาพที่ดีด้วยต้นทุนต่ำสู่ประชาชนและเมื่อเจ็บป่วยให้หันมาใช้บริการจากสถานบริการใกล้บ้านก่อน ส่วนโรงพยาบาลให้มีการปรับกลยุทธ ลดจำนวนวันนอนของผู้ป่วยในแนะนำให้ผู้ป่วยและญาติเฝ้าระวังดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เจ็บป่วยอีกและให้ผู้ป่วยพักรักษาตัวที่บ้านแทนการนอนรักษาในโรงพยาบาลโดยอยู่ในความดูแลของทีมงานสุขภาพดีเริ่มที่บ้านของโรงพยาบาล สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้สมุนไพรในท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้ได้กำหนดมาตรการในการบริหารเวชภัณฑ์ เพื่อประสิทธิภาพการรักษาด้วยต้นทุนต่ำเน้นให้โรงพยาบาลของรัฐ ใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติใช้ยาที่ผลิตในประเทศทดแทนยานำเข้าเป็นต้น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่าในส่วนของมาตรการการบริหารเกี่ยวกับการประชุม ให้จัดประชุมเฉพาะที่จำเป็นในพี้นที่เพื่อประหยัดการเดินทาง และให้ใช้เอกสารเป็นสื่อแทนการประชุมใช้วัสดุอย่างประหยัดและหมุนเวียนใช้หลายครั้ง ลดปริมาณอาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุมให้จัดทำเอกสารเองแทนการจ้างพิมพ์ ด้านสาธารณูปโภค ใช้ไฟฟ้า ประปาโทรศัพท์ในหน่วยงานอย่างประหยัด ให้ลดจากเดิมร้อยละ 10 และที่สำคัญให้งดจัดงานสังสรรค์และของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาทั้งนี้ผู้บริหารต้องประหยัดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บังคับบัญชา และประชาชน
ด้านวิชาการ เน้นให้บุคลากรสาธารณสุข มีการพัฒนาทั้งด้าน วิชาการ บริหารบริการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อ เผยแพร่ข่าวสารแก่บุคลากรสาธารณสุข แทนการจัดอบรมต่างๆ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของแผนแม่บทดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจะได้ประเมินผลจากตัวชี้วัดด้านสุขภาพ, ข้อมูลด้านการให้บริการของสถานบริการและสัดส่วนของการใช้ยาที่ผลิตในประเทศ ต่อยานำเข้า สัดส่วนการใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติต่อยานอกบัญชียาหลักฯ เป็นต้น--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด