KTT9: บงล.กรุงไทยธนกิจชี้แจงโครงการรับแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงิน

อังคาร ๒๒ กรกฎาคม ๑๙๙๗ ๑๑:๑๓
กรุงเทพ--22 ก.ค.--กรุงไทยธนกิจ
โครงการรับแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินของ 16 สถาบันการเงินเป็นตั๋ว สัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่สุจริต ของ 16 สถาบันการเงิน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมีคำสั่งให้ระงับการดำเนิน การเป็นเวลา 30 วัน โดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทฯ ในวงเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย คำนวณใน อัตราที่ระบุไว้ตามหน้าตั๋วเดิมถึงสิ้นสุด ณ วันที่ทำการแลกเปลี่ยนตั๋ว มีข้อจำกัดว่าตั๋ว สัญญาใช้เงินเดิมจะต้องไม่ติดภาระจำนำใด ๆ อยู่ก่อนหน้านั้น และเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามที่ KTT กำหนด โดยมีช่วงดำเนินการระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 และ สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2540
2. เงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนตั๋ว
KTT จะออกตั๋วใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่ KTT กำหนดให้กับผู้ทรงตามชื่อ ของผู้ทรงที่ปรากฏอยู่บนตั๋วเดิมในจำนวนเงินเท่ากับเงินต้นและดอกเบี้ยสุทธิ (หัก ภาษีเงินได้แล้ว) ของตั๋วเดิม
3. กำหนดไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินใหม่
3.1 จำนวนเงินของตั๋วเดิมและดอกเบี้ยสุทธิรวมกันต่ำกว่า 1 ล้านบาท
ตั๋วใหม่ครบกำหนดไถ่ถอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 6 เดือนนับจากวันที่ออกตั๋วใหม่ และผู้ทรงสามารถยื่นความจำนงขอรับดอกเบี้ยเป็น รายเดือนก็ได้
3.2 จำนวนเงินของตั๋วเดิมและดอกเบี้ยสุทธิรวมกันตั้งแต่ 1 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาท
ตั๋วใหม่ครบกำหนดไถ่ถอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 3 ปีนับจากวันที่ออกตั๋วใหม่ และผู้ทรงสามารถยื่นความจำนงขอรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน รายไตรมาสหรือรายปี ก็ได้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะลดลงตามอัตราที่ KTT กำหนด
3.3 จำนวนเงินของตั๋วเดิมและดอกเบี้ยสุทธิรวมกันมากกว่า 10 ล้าน บาทขึ้นไป
ตั๋วใหม่ครบกำหนดไถ่ถอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 5 ปี นับจากวันที่ออกตั๋วใหม่ และผู้ทรงสามารถยื่นความจำนงขอรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ก็ได้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะลดลงตามอัตราที่ KTT กำหนด
4. เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับตั๋วใหม่
ผู้ทรงทุกรายสามารถแจ้งความจำนงขอรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ราย ไตรมาส หรือ รายปี ก็ได้ โดย KTT จะคำนวณดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้อัตรา ณ วันที่ จ่ายดอกเบี้ยหักด้วยส่วนลดในอัตราที่ KTT กำหนด
5. ขั้นตอนการดำเนินการในส่วนของผู้ทรงและ 16 สถาบันการเงิน
5.1 ผู้ทรงที่มีความประสงค์จะขอแลกเปลี่ยนตั๋วติดต่อกับสถาบันการเงิน ที่ออกตั๋วโดยแสดงตั๋วเดิมที่ตนถืออยู่เป็นหลักฐาน
5.2 สถาบันที่ออกตั๋วจะชี้แจงรายละเอียดและแจ้งเงื่อนไขของโครงการ ให้ผู้ทรงได้รับทราบ
5.3 ผู้ทรงที่แสดงความจำนงขอเปลี่ยนตั๋ว กรอกเอกสารขอเปิดบัญชีกับ KTT และส่งมอบตั๋วเดิมให้กับสถาบันที่ออกตั๋ว
5.4 สถาบันที่ออกตั๋วจะออกใบรับตั๋วให้กับผู้ทรงเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
5.5 ผู้ทรงสามารถติดต่อ KTT เพื่อรับตั๋วใหม่ได้ในวันที่ 30 สิงหาคม 2540 --จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด