KTT9: บงล.กรุงไทยธนกิจชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน

ศุกร์ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๑๙๙๘ ๑๔:๕๗
กรุงเทพ--27 ก.พ.--บ.เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
ตามที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการรับแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงินของ 16 สถาบันการเงินเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินของกรุงไทยธนกิจนั้น
ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ที่กรุงไทยธนกิจได้ออกให้แก่ผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินในรอบสองเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินตามหน้าตั๋ว 6 เดือน มีจำนวน 1,550 ฉบับ จะครบกำหนดใช้ในวันที่ 18 มีนาคม 2541 กรุงไทยธนกิจจึงใคร่ขอแจ้งขั้นตอนและหลักเกณฑ์การไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวดังนี้
ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงินโครงการรับแลกเปลี่ยนฯ ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2540 มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินตามหน้าตั๋ว 6 เดือนนับจากวันที่ออกตั๋วรอบแรก ครบกำหนดใช้เงินในวันที่ 18 มีนาคม 2541
กำหนดไถ่ถอน
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2541 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ไถ่ถอน
ฝ่ายพัฒนาเงินทุน
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 16
ถนนสุขุมวิท คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 261-7373 ต่อ 6802 ถึง 6819, โทรสาร 661-6368
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. บริษัทฯ จะใช้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสุทธิคืนให้กับผู้ทรงตั๋วโดยออกเช็คเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะเข้าบัญชีผู้รับเงิน (A/C Payee Only) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2541 ให้กับผู้ทรงตั๋วซึ่งนำตั๋วมาส่งมอบคืนให้กับบริษัทฯ
2. สำหรับผู้ทรงตั๋วซึ่งประสงค์จะติดต่อขอรับเงินด้วยตนเอง ให้นำตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดใช้เงินพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอรับเช็คเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสุทธิและส่งมอบตั๋วคืนได้ตามวันเวลาและสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ข้างต้น
3. ผู้ทรงตั๋วสามารถมอบอำนาจให้กับบุคคลที่สามให้ดำเนินการแทนโดยใช้แบบฟอร์มมอบอำนาจมาตรฐานของบริษัทฯ หรือกรอกข้อความมอบฉันทะด้านหลังตั๋วที่ครบกำหนดในการมอบอำนาจ ผู้ทรงตั๋วจะต้องลงลายมือชื่อสลักหลังตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับที่ครบกำหนดไถ่ถอนตามตัวอย่างลายมือชื่อและเงื่อนไขที่ให้ไว้กับบริษัทฯ และมอบตั๋วพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของตนให้กับผู้รับมอบอำนาจหรือฉันทะเพื่อแสดงและส่งคืนให้กับบริษัทฯ ด้วย
4.ในกรณีที่ผู้ทรงตั๋วไม่สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อส่งคืนตั๋วที่ครบกำหนดและขอรับเช็คเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสุทธิค้างชำระได้จริง ๆ เนื่องจากอยู่ต่างจังหวัดที่ห่างไกล หรือ อยู่ต่างประเทศ หรือเจ็บป่วยหนัก และไม่สามารถมอบอำนาจให้กับบุคคลที่สามมาดำเนินการแทนตนได้ สามารถเลือกที่จะส่งตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับที่ครบกำหนดไถ่ถอนคืนให้กับบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือ EMS ทั้งนี้ ผู้ทรงตั๋วนั้นต้องลงลายมือชื่อสลักหลังตั๋วและต้องเปิดบัญชีสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยสาขาหนึ่งสาขาใดทั่วประเทศ แล้วส่งสำเนาสมุดเงินฝากซึ่งแสดงชื่อเจ้าของบัญชีและหมายเลขบัญชีอย่างชัดเจนเพื่อรองรับการโอนเงินเข้าบัญชี เมื่อบริษัทฯ ได้รับเรื่องจะนำเช็คที่ออกไว้ให้ก่อนหน้านั้นแล้วฝากเข้าบัญชีผู้ทรงตั๋วโดยธนาคารจะหักค่าใช้จ่ายในการโอนเงินเข้าบัญชีต่างสาขาตามปกติ ในการดำเนินการข้างต้น ผู้ทรงตั๋วจะได้รับเงินภายใน 1 อาทิตย์ จากวันครบกำหนดใช้เงิน และบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วเกิดการสูญหายในการจัดส่ง
5. บริษัทฯ จะไม่จ่ายดอกเบี้ยใด ๆ หลังจากวันที่ครบกำหนดใช้เงินที่ระบุไว้บนตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น
หมายเหตุ กรุงไทยธนกิจจะใช้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสุทธิคืนให้แก่ผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะเข้าบัญชีผู้รับเงิน (A/C Payee Only) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2541 ให้กับผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งนำตั๋วมาส่งมอบคืนให้กับบริษัทฯ--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด