ม.รังสิตขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "สิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาไทย"

17 Sep 2002

กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--ม.รังสิต

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง และมหาวิทยาลัยรังสิต จัดการสัมมนาเรื่อง "สิทธิมนุษยชนศึกษาในสถาบันการศึกษาไทย" ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2545 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี อาคารสาทรธานี ห้อง 701 ชั้น 7 โดยมี ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธาน การสัมมนามีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การนำเสนอประสบการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ ของแต่ละองค์กร , การอภิปรายเรื่อง "อนาคตสิทธิมนุษยชนไทยและความคาดหวังต่อสิทธิมนุษยชนศึกษากับการปฏิรูปศึกษา โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นต้น--จบ-- -สส-