มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน

15 Oct 2021

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2564 จำนวน 236,000 บาท ให้แก่สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)โดยมี คุณวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยด้วยการมอบโอกาสให้ได้เข้าถึงการศึกษาตามมาตรฐานอย่างทั่วถึง เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพต่อการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคต และการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการช่วยเหลือและพัฒนาในด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่ทางมูลนิธิฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน