ทรู คอร์ปอเรชั่น แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547

พุธ ๒๖ พฤษภาคม ๒๐๐๔ ๑๓:๑๓
กรุงเทพฯ--26 พ.ค.--ตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เทเลคอมเอเซียคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) (บริษัทฯ) ขอเรียนว่า เนื่องจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ทันภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2547 ซึ่งเป็นเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.)(โดยที่บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547 ให้แก่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วนเป็นการล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2547) เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นออกไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างพอเพียง และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน กลต.
บริษัทฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547 จากเดิมวันที่ 28 พฤษภาคม 2547 เป็น วันที่ 10 มิถุนายน 2547 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุมและหนังสือมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมเช่นเดิม ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2547--จบ--
-นห-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด