รมว. คลังเปิดงานวันผู้ถือหุ้นไทย มอบรางวัล Shareholder Awards เน้นความ สำคัญบรรษัทภิบาลผู้ถือหุ้นในระบบตลาดทุนไทย

จันทร์ ๒๗ สิงหาคม ๒๐๐๗ ๑๖:๓๙
กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--ตลท.
ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้ถือหุ้นไทย ซึ่งจัดโดย บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และ 3 หน่วยงานพันธมิตร พร้อมมอบรางวัล Shareholder Awards แก่บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านการดูแลผู้ถือหุ้น 10 บริษัท และผู้ถือหุ้นบุคคลคุณภาพ 3 ท่าน เน้นความสำคัญบรรษัทภิบาลด้านสิทธิผู้ถือหุ้นในระบบตลาดทุนไทยเพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดงานวันผู้ถือหุ้นไทย หรือ Shareholders’ Day ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (LCA) และชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (TIRC) ในวันที่ 25-26 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้า ดิ เอสพละนาด ถ. รัชดาภิเษก พร้อมกล่าวชื่นชมหน่วยงานในตลาดทุนที่ให้ความสำคัญกับบรรษัทภิบาลต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัล Shareholder Awards แก่บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านการดูแลผู้ถือหุ้น 10 บริษัท และผู้ถือหุ้นคุณภาพที่รักษาสิทธิของตนอย่างดีเยี่ยม 3 ท่านด้วย
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เปิดเผยว่า “คณะผู้จัดงานรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานวันผู้ถือหุ้นไทยพร้อมมอบรางวัล Shareholder Awards ในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นในระบบตลาดทุนไทย การแสดงออกถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการบรรษัทภิบาล”
บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านการดูแลผู้ถือหุ้น (Best Shareholder Treatment Award) จำนวน 10 บริษัทเรียงตามตัวอักษรของชื่อย่อหลักทรัพย์ ได้แก่
1. บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ATC
2. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / BECL
3. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) / BLS
4. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / KBANK
5. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) / KK
6. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / KTB
7. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) / PTTEP
8. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) / SCG
9. บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) / SCSMG
10. ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) / TISCO
ส่วนผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ได้รับรางวัลผู้ถือหุ้นคุณภาพ (Valued Shareholder Award) จำนวน 3 ท่านเรียงตามลำดับตัวอักษร ได้แก่ 1) นายแพทย์ บำรุง ศรีงาม 2) นายพีรนาถ โชควัฒนา และ 3) นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล โดยทุกท่านได้รักษาสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเป็นเจ้าของบริษัท คอยติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ มีความรู้เกี่ยวกับบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ถามคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างตรงประเด็นและเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และบริษัทดำเนินการตามข้อเสนอแนะ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยเฉพาะการตัดสินใจลงทุน อีกทั้งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะเมื่อพบว่าบริษัทมีประเด็นผิดปกติ
นางสาวโสภาวดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับงานวันผู้ถือหุ้นไทยนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทจดทะเบียน และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาตลาดทุน เนื่องจากการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยผู้ถือหุ้น ความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น ในอนาคต บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนจะพยายามร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุนเพื่อขยายสิทธิของผู้ถือหุ้นในหลาย ๆ ประเด็น ตัวอย่างเช่น การส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าแก่ผู้ถือหุ้น การมอบอำนาจในการประชุม (Proxy Voting) เป็นต้น”
เกณฑ์ในการพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมด้านการดูแลผู้ถือหุ้น (Best Shareholder Treatment Award) พิจารณาจากระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ อาทิ แบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (AGM Checklist) ระบบ SETSMART และข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อสาธารณชนในรายงานประจำปี เป็นต้น รางวัลผู้ถือหุ้นคุณภาพ (Valued Shareholder Award) พิจารณาจากรายชื่อผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้คัดเลือกมาจากการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นบริษัทจดทะเบียนจะลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นตามคุณสมบัติที่กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อส่วนธุรกิจสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด: มาลิน เพียรชอบ หรือ จันทนีย์ พงษ์กระสินธุ์
โทร. 0-2229-2892 ,2896 e-mail address: [email protected] http://www.tsd.co.th
สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด