วว. จัดประชุมคณะจัดทำร่างมาตรฐานกล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับบรรจุสินค้าอันตราย

30 Mar 2023

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) จัดประชุมคณะจัดทำร่างมาตรฐานกล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับบรรจุสินค้าอันตราย ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศบท..เป็นประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรมการร่างมาตรฐานจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ และวางกรอบร่างมาตรฐานร่วมกัน  ในวันที่ 30 มีนาคม 2566  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. บางเขน

วว. จัดประชุมคณะจัดทำร่างมาตรฐานกล่องกระดาษลูกฟูกสำหรับบรรจุสินค้าอันตราย

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว.  ได้รับการรับรองความสามารถการทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งจาก ISTA ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์ ของ วว. สามารถแสดงเครื่องหมาย Transit Tested Certification Mark บนกล่องกระดาษลูกฟูกที่ผ่านการทดสอบ(ความต้านการเรียงซ้อน ความต้านการสั่นสะเทือน และการตกกระแทกตามลำดับ เพื่อจำลองสภาวะในการขนส่ง ขนถ่าย และเก็บรักษา) ก่อนการส่งออกได้ ซึ่งจะช่วยสนองตอบความต้องการของภาคเอกชน และยกระดับขีดความสามารถการส่งออกของประเทศไทย

สนใจรับบริการจาก ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ติดต่อได้ที่ เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2579 1121 ต่อ 3101, 3208, 081 702 8377 โทรสาร 0 2579 7573 หรือ E-mail : [email protected]