ม.ร. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด

27 Mar 2023

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 ทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 1 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2566 ที่เว็บไซต์ http://iregis2.ru.ac.th ทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) วันที่ 1 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2566 และสมัครด้วยตนเอง รอบที่ 1 วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2566 และรอบที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด??????

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2566 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด

ส่วนกลาง เปิดรับสมัคร 11 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์??????

ส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล และคณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ปราจีนบุรี อำนาจเจริญ นครพนม แพร่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง อุดรธานี ลพบุรี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ สงขลา เชียงใหม่ เชียงราย และพังงา??????

ทั้งนี้ ยังเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 และเปิดให้ผู้ที่ทำงานแล้ว มีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้??????

สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป.ชั้น 3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-310-8615, 02-310-8623, 02-310-8000 ต่อ 4831, 4836 - 38, www.ru.ac.th, Facebook : PR Ramkhamhaeng University, สวป. ม.รามคำแหง